2FTP (Tech)Zdalne Lekcje

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2FTP

Temat: Obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy.
Z Kodeksu pracy wynikają obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy .
1.Obowiązki pracownika.
Pracownik jest zobowiązany przede wszystkim:
• wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych,
• przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
• przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
• przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
• dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
• przestrzegać tajemnicy służbowej.
2.Prawa pracownika.
Pracownik ma prawo do:
• godziwego wynagrodzenia za pracę,
• jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości,
• równego traktowania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
• wypoczynku (w wymiarze: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat),
• urlopu szkoleniowego,
• wynagrodzenia dodatkowego za pracę w godzinach nadliczbowych.
3.Obowiązki pracodawcy.
Pracodawca ma obowiązek:
• szanować godność pracownika,
• terminowo i wypłacać wynagrodzenie,
• zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach,
• organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
• przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
• prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.
4. Prawa pracodawcy.
Pracodawca ma prawo do:
• zatrudniania i zwalniania pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,
• przyznawania nagród i wyróżnień pracownikom,
• stosowania kar: upomnień, nagan, kar finansowych,
• zwalniania pracowników, którzy źle wykonują swoje obowiązki.

5.ZADANIA DO WYKONANIA -Uzupełnij Kartę Pracy3 prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy KP
Kartę pracy proszę przesłać na adres e- mail beata.klasa12@gmail.com wpisując w tytule wiadomość KP3 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 20.05.2020 (max środa)
W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).
Pozdrawiam, Beata Waszczuk