Strona

Informacje o internacie

INFORMACJE O INTERNACIE

kierownik internatu – Magdalena Łukasiuk – Marciniuk

wychowawca grupy I – Agnieszka Wieczorkowska- Dudzik

wychowawca grupy II – Agnieszka Ludwisiak

wychowawca grupy III – Anna Salomon

wychowawca grupy IV – Monika Błaszczak

wychowawca grupy V – Katarzyna Lisiecka

 

W trakcie trwania roku szkolnego rodzice mogą kontaktować się z wychowawcami w godzinach 6.00 – 8.00 i 13.00 – 22.00 osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów:
Internat „męski”- tel. 500 618 737
Internat „żeński”- tel. 500 763 427

Internat czynny jest od godz. 6.00 w poniedziałek do godz. 16.00 w piątek.

Uczeń przebywający w internacie podlega zameldowaniu na pobyt czasowy.

Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

Internat zapewnia młodzieży opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz całodzienne wyżywienie. Dzienny koszt wyżywienia wynosi 15 zł.
Internat nie pobiera opłat za tzw. czesne.

Wpłaty na wyżywienie należy uiszczać systematycznie, najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca
z góry na konto: ZSCKR ul. A. Zamoyskiego 4  21-205 Jabłoń nr 22 1010 1339 0007 4913 9134 0000 NBP O/Okr./Lublin/ w tytule przelewu; imię   i nazwisko ucznia/.

Wychowanek internatu ma obowiązek posiadać strój nocny, miękkie obuwie, przybory toaletowe i środki higieny osobistej, pościel, którą należy co trzy tygodnie wymieniać na czystą.

Uczeń korzystający z miejsca w internacie ma obowiązek przestrzegać regulaminu internatu, bezwzględnie wykonywać polecenia wychowawców, systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, przestrzegać porządku dnia w internacie ze szczególnym uwzględnieniem czasu nauki własnej (16.30 – 19.00) oraz ciszy nocnej (22.00 – 6.00), uczestniczyć w dyżurach porządkowych oraz innych pracach na rzecz internatu i szkoły.

Wychowanek internatu ma obowiązek aktywnie uczestniczyć we wszystkich przejawach życia społeczności internatu, dbając, aby codzienny pobyt dla niego i innych współmieszkańców był bezpieczny, przyjemny, ciekawy, rozwijający, skierowany na dobro wspólne.

Rodzice wychowanków są indywidualnie i zbiorowo materialnie odpowiedzialni za ich wszelkie celowe lub spowodowane nieodpowiedzialnym, a także bezmyślnym zachowaniem zniszczenia mienia internatowego.

Podczas wywiadówek szkolnych, a także na specjalne wezwanie wychowawcy lub kierownika internatu rodzice mają obowiązek systematycznych kontaktów celem otrzymania informacji o zachowaniu wychowanków na terenie internatu.

Nierespektowanie ww. ustaleń może spowodować utratę prawa do zamieszkania w internacie.

 

      Do zameldowania ucznia potrzebny jest:

  1. Tymczasowy dowód osobisty lub, jeżeli nie posiada, oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia.
  2.  Zaświadczenie z potwierdzonym pieczęcią gminy miejscem stałego zameldowania.