Strona

Informacje o internacie

INFORMACJE O INTERNACIE

Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

Internat zapewnia młodzieży opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz całodzienne wyżywienie. Dzienny koszt wyżywienia wynosi 9 zł., internat nie pobiera opłat za tzw. czesne.

Wpłaty na wyżywienie należy uiszczać systematycznie, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca
z góry na konto: ZSCKR ul. A. Zamoyskiego 4  21-205 Jabłoń nr 22 1010 1339 0007 4913 9134 0000 NBP O/Okr./Lublin/ w tytule przelewu; imię   i nazwisko ucznia/.

Wychowanek internatu ma obowiązek posiadać strój nocny, miękkie obuwie, przybory toaletowe i środki higieny osobistej, pościel, którą  należy co trzy tygodnie wymieniać na czystą.

Internat czynny jest od godz. 6.00 w poniedziałek do godz. 15.30 w piątek.

Uczeń korzystający z miejsca w internacie ma obowiązek przestrzegać regulaminu internatu, bezwzględnie wykonywać polecenia wychowawców, systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, przestrzegać porządku dnia w internacie ze szczególnym uwzględnieniem czasu nauki własnej (16.30 – 19.00) oraz ciszy nocnej (22.00 – 6.00), uczestniczyć w dyżurach porządkowych oraz innych pracach na rzecz internatu i szkoły.

Wychowanek internatu ma obowiązek aktywnie uczestniczyć we wszystkich przejawach życia społeczności internatu, dbając, aby codzienny pobyt dla niego i innych współmieszkańców był bezpieczny, przyjemny, ciekawy, rozwijający, skierowany na dobro wspólne.

Rodzice wychowanków są indywidualnie i zbiorowo materialnie odpowiedzialni za ich wszelkie celowe lub spowodowane nieodpowiedzialnym, a także bezmyślnym zachowaniem zniszczenia mienia internatowego.

Podczas wywiadówek szkolnych, a także na specjalne wezwanie wychowawcy lub kierownika internatu rodzice mają obowiązek systematycznych kontaktów celem otrzymania informacji o zachowaniu wychowanków na terenie internatu.

Nierespektowanie w/w ustaleń może spowodować utratę prawa do zamieszkania w internacie.

W trakcie trwania roku szkolnego rodzice mogą kontaktować się z wychowawcami w godzinach 6.00 – 8.00 i 13.00 – 22.00 osobiście lub telefonicznie pod numerem:  (83)355 41 02  – pokój wychowawców :

Lotek Arkadiusz – kierownik internatu

Agnieszka Ludwisiak – wychowawca grupy I

Agnieszka Wieczorkowska – Dudzik – wychowawca grupy II

Monika Błaszczak – wychowawca grupy III

Marta Musiatewicz – wychowawca pomocniczy grupy III

Uczeń przebywający w internacie podlega zameldowaniu na pobyt czasowy.

      Do zameldowania ucznia potrzebny jest:

  1. Tymczasowy dowód osobisty lub, jeżeli nie posiada, oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia.
  2.  Zaświadczenie z potwierdzonym pieczęcią gminy miejscem stałego zameldowania.