Aktualności

Rzecznik Praw Ucznia

Informujemy, iż na wniosek Rady Zarządu Samorządu Uczniowskiego Pani Anna Gronowska została powołana na Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole.

 

Działalność Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole.
 2. Rzecznik działa na podstawie Statutu Szkoły, Ustawy o Systemie Oświaty i Konwencji o Prawach Dziecka.
 3. Rzecznik współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
 4. Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów szkolnych i odpowiada przed Dyrektorem Szkoły.
 5. Rzecznik podejmuje czynności, jeśli uzyskane informacje wskazują na naruszenie praw ucznia.
 6. Podjęcie czynności następuje na wniosek ucznia (wniosek powinien zawierać opis sytuacji, imię i nazwisko ucznia oraz imiona i nazwiska osób, których sprawa dotyczy).
 7. Rzecznik zapoznaje się z opinią stron konfliktu, może konsultować się z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub zasięgać opinii Rady Pedagogicznej.
 8. W przypadku trudności z rozstrzygnięciem sprawy występuje do Dyrektora Szkoły.

 

Każdy uczeń, który uważa, że w szkole zostały naruszone jego prawa ucznia, może zgłosić to w gabinecie psychologa szkolnego.

Zgodnie ze Statutem Szkoły uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
 • opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
 • korzystania z pomocy stypendialnej;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;
 • pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową;
 • otrzymania informacji na temat jego praw;
 • otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzjach;

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w tym:

 • okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
 • przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
 • szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
 • szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka,
 • naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody.

Istotnymi obowiązkami ucznia są też:

 • regularny udział w zajęciach lekcyjnych;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
 • przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa
 • dbanie o ład i porządek;
 • dbanie o higienę oraz schludny i estetyczny wygląd;
 • współpraca z innymi w ramach klasy lub szkoły;
 • branie czynnego udziału w życiu szkoły.

   

  PRAWA ZAWARTE W KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

 • Prawa i wolności osobiste:
   • Prawo do życia i rozwoju
   • Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu)
   • Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania
   • Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka, w postępowaniu administracyjnym i sądowym
   • Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi
   • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa
   • Prawo do nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

  Prawa socjalne:

   • Prawo do odpowiedniego standardu życia
   • Prawo do ochrony życia
   • Prawo do zabezpieczenia socjalnego
   • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego

  Prawa kulturalne:

   • Prawo do nauki
   • Prawo do korzystania z dóbr kultury
   • Prawo do informacji
   • Prawo do znajomości swoich praw

  Prawa polityczne:

   • Prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.