EFS-2018

O projekcie

Projekt ,,Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość”  realizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, na podstawie umowy nr RPLU.12.04.00-06-0004/17-00 z Województwem Lubelskim, Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe

Cel główny: wzrost potencjału zawodowego 151(46K/105M) uczniów oraz 18(12K/6M) nauczycieli kształcenia zawodowego Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu, do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu, do 31.08.2019r.

Uczestnicy projektu: Uczniowie i nauczyciele ZSCKR w Jabłoniu.

Wsparcie jest skierowane do uczniów następujących kierunków:

 – technik mechanizacji rolnictwa/technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  – 40 uczniów

-technik agrobiznesu – 18 uczniów (9 Kobiet, 9 Mężczyzn)

-technik rolnik – 30 uczniów

-technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 25 uczniów (7 kobiet, 18 mężczyzn)

-technik żywienia i usług gastronomicznych – 38 uczniów (30 kobiet, 8 mężczyzn)

z klas I-IV, w wieku 15-19lat.

Wsparciem w ramach projektu są również objęci nauczyciele kształcenia zawodowego/instruktorzy praktycznej nauki zawodu w Technikum ZSCKR w Jabłoniu, w liczbie 18 (12 kobiet, 6 mężczyzn).

Zakres wsparcia przygotowany dla uczestników projektu to:

I. Kursy dla uczniów ZSCKR w Jabłoniu – umożliwiające uzyskanie dodatkowych uprawnień

wymaganych w kształconym zawodzie:

1. Kurs na prawo jazdy kat. B

2. Spawanie metodą MAG-135

3. Kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli gazowej

4. Kurs na uprawnienia elektryczne „E”-eksploatacja

5. Kurs Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

II. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Technikum ZSCKR w Jabłoniu:

1. Stosowanie środków ochrony roślin (ŚOR) przy użyciu sprzętu naziemnego

2. Kurs obsługi urządzeń agrotronicznych

3. Szkolenie Rachunkowość rolna

4. Szkolenie Podatek VAT w rolnictwie

5. Szkolenie Autodesk Autocad

6. Kurs barmański

7. Kurs kelnerski

8. Kurs baristyczny

9. Kurs carvingu

Staż zawodowy – 52 uczestników projektu odbędzie staż zawodowy – program stażu obejmie 150h płatnej, praktycznej nauki zawodu u pracodawcy na terenie powiatu parczewskiego, na stanowisku odpowiadającym zawodowi w jakim kształci się uczeń.

Wsparcie dla nauczycieli kształcenia praktycznego i instruktorów praktycznej nauki zawodu Technikum ZSCKR w Jabłoni – kursy i szkolenia:

1.  Spawanie MAG-135

2. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym+wymiana butli gazowej

3. Uprawnienia elektryczne E+D(eksploatacja i dozór)

4. Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych

5. Rachunkowość rolna

6. Wykorzystanie technologii komputerowej w prowadzeniu produkcji rolniczej

7. Kurs barmański I st.

8. Kurs baristyczny I st.

9. Studia podyplomowe

W ramach projektu zostanie również zrealizowany zakup doposażenia pracowni przedmiotowych i warsztatów szkolnych w ZSCKR w Jabłoniu.

Wartość projektu: 1 319 304,38 zł

Wartość dofinansowania: 1 187 373,94 zł