Uncategorized

Branżowe Centra Umiejętności

Krajowy Plan Odbudowy – Branżowe Centra Umiejętności

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje

Konkurs Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

 

Projekt: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka Odnawialna – BIOENERGETYKA w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu

OPIS PROJEKTU

Z roku na rok rośnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ciągle zachodzą znaczne ulepszenia technologii w obszarze czystej energii, a co za tym idzie generują coraz większą liczbę miejsc pracy. Według badań, zatrudnienie w sektorze OZE do 2050 r. ma wzrosnąć pięciokrotnie. OZE stało się jednym z priorytetów działalności państwa. W sektorze energetycznym managerowie ds. rekrutacji poszukują osób z wykształceniem, umiejętnościami, a także doświadczeniem praktycznym w zakresie technologii odnawialnych źródeł energii i zmian klimatycznych. Dlatego też dla osób poszukujących możliwości nabywania wiedzy i doskonalenia się w zakresie tych technologii, ma kluczowe znaczenie. Polskie szkoły średnie i szkoły wyższe musza zintensyfikować kształcenie w kierunku zidentyfikowanych braków wyspecjalizowanych absolwentów z zakresu elektromobilności, magazynowania energii oraz zarzadzania energią. Zapotrzebowanie na pracowników występuje praktycznie na każdym szczeblu. Począwszy od projektowania i planowania instalacji, po montaż i uruchomienie urządzeń kończąc na serwisowaniu i nadzorowaniu. Inżynierowie, którzy chcą pracować w tym sektorze, muszą się jednak ciągle dokształcać. Wchodzą oni na rynek, który dopiero się tworzy i dynamicznie rozwija i zmienia. A biorąc pod uwagę stałą transformację ekologiczną w tym głównie w obszarze innowacji, kształcenie na każdym szczeblu musi iść z tym w parze. Celem tu jest zapewnienie wykwalifikowanych kadr w dziedzinie bioenergetyki, która ma ogromny potencjał rozwojowy z uwagi na znaczne obszary terenów rolniczych w Polsce a z drugiej strony jest on mocno niedoceniony. Niezbędne są działania, które podejmie BCU dedykowane dziedzinie bioenergetyki. Jego zadaniem przede wszystkim będzie kształcenie przyszłych kadr dla branży, na szeroką skalę upowszechnianie współpracy środowiska kształcenia zawodowego, nauki, biznesowego, badawczego, definiowanie i upowszechnianie potrzeb pracodawców jak również promocja branży/dziedziny i wskazywania jej potencjału rozwojowego.

Założone przedsięwzięcia w pełni wpisują się w założenia KPO. BCU będzie miało realny wpływ na udoskonalenie systemu edukacji, wprowadzając nowoczesne mechanizmy uczenia się przez całe życie ze szczególnym naciskiem na lepsze dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji.

Będziemy dążyć do stworzenia szerokiego łańcucha współpracy z licznymi interesariuszami m.in.: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu (edukacja), Wytwórcy biogazu (biznes), Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (nauka), PUP (rynek pracy), Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (organizacja branżowa pracodawców), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (ośrodek badań i analiz). Instytucje te będą stanowiły filar współpracy. Dzięki temu zapewnimy przestrzeń  dla skutecznej współpracy szkół zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz dla promocji szkolnictwa zawodowego. Wpłyniemy dzięki temu na realizację celu szczegółowego KPO.

Do głównych założeń przedsięwzięcia należy dostosowanie kadr polskiej gospodarki w odniesieniu do jej oczekiwań i wymagań w dziedzinie bioenergetyki a co za tym idzie wzmocnienie tej dziedziny. W ramach BCU przewidziano szereg działań, które maja przynieść takie rezultaty. Są to m.in. działania edukacyjno-szkoleniowe, działania integrująco-wspierające, innowacyjno-rozwojowe, oraz doradczo-promocyjne. Takie zintegrowane podejście zapewni kompleksowe objęcie wsparciem branży elektroenergetycznej w dziedzinie bioenergetyki.

 

PROJEKT REALIZOWANY W PARTNERSTWIE:

  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ prowadzący Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Od 01-05-2023 do 30-06-2026

 

CEL GŁÓWNY

Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroenergetycznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU w dziedzinie Energetyki odnawialnej – bioenergetyki do 31 XII 2024 r. i przeszkolenie 248 uczestników, w tym 72 uczniów/studentów, 150 osób dorosłych, 26 nauczycieli kształcenia zawodowego do 30 VI 2026 r.

 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZAR I – działalność edukacyjno-szkoleniowa. W szkoleniach i kursach weźmie udział co najmniej 248 osób, w tym 150 osób dorosłych, 72 uczniów i studentów oraz 26 nauczycieli.

OBSZAR II – działalność integrująco-wspierająca. Działania integrujące szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz sektor biznesu w ramach tzw. trójkąta wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy.

OBSZAR III – działalność innowacyjno-rozwojowa, transfer wiedzy i nowych technologii do edukacji, rozwiązań z zakresu zielonej i cyfrowej transformacji, nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym w dziedzinie Energetyki odnawialnej – bioenergetyki.

OBSZAR IV – działalność doradczo-promocyjna. Promowanie i rozwój zawodów w dziedzinie Energetyki odnawialnej – bioenergetyki, przeprowadzenie konkursów branżowych dla uczniów, wspieranie szkół w realizacji doradztwa zawodowego.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość ogółem: 14 123 106,10 zł brutto, 11 932 980,27 zł netto

Wydatki kwalifikowalne: 14 123 106,10 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 14 123 106,10 zł

Wkład UE: 11 932 980,27 zł