Strona

Regulamin wolontariatu

REGULAMIN RADY WOLONTARIATU

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU

 

I.             Postanowienia ogólne:

 1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
 1. Wolontariusz Rady wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.
 2. Rada wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
 1. Rada wolontariatu stanowi narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu z ramienia Samorządu Uczniowskiego.
 2. Członkami Rady wolontariatu są uczniowie wybrani przez  Samorząd Uczniowski w wyborach tajnych, równych
  i powszechnych.
 1. Rada wolontariatu liczy pięć osób i jej kadencja trwa rok.
 2. Rada wolontariatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 3. Przewodniczący rady wolontariatu organizuje prace rady, prowadzi posiedzenia i odpowiada za dokumentację rady.
 4. Rada działa na terenie Szkoły pod nadzorem opiekunów.
 5. Rada wolontariatu współpracuje z dyrektorem w zakresie diagnozowania potrzeb, organizacji i realizacji zadań
  w zakresie wolontariatu.

 

 II.           Cele i sposoby działania:

 1. Celem Rady wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości i empatii na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
 2. Diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym.
 3. Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły.
 4. Opiniowanie oferty działań wolontariackich.
 5. Decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.

 

III.         Postanowienia końcowe:

 1. Posiedzenia Rady wolontariatu odbywają się nie rzadziej niż raz na półrocze.
 2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Rady.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady wolontariatu.
 4. Rozwiązania Rady może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
 5. Samorząd Uczniowski ZSCKR w Jabłoniu aktywnie wspiera działania Rady.