Strona

Historia Szkoły

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ma długie i bogate tradycje. Początek szkole dało Państwowe Technikum Rolnicze założone we wrześniu 1952 roku. Szkoła mieściła się w pałacu hrabiego Tomasza Zamoyskiego. W pałacu mieścił się też internat i mieszkania nauczycieli. W 1956 roku oddano do użytku nowy budynek z przeznaczeniem na internat. Na przestrzeni lat poziom przygotowania zawodowego absolwentów wyraźnie rósł, co z kolei wpłynęło na popularność i uznanie Technikum Rolniczego w środowisku. Liczba uczniów ciągle powiększała się. W dowód uznania za dziesięcioletnią działalność szkoły, w dniu 1 grudnia 1962 roku, dokonano uroczystego aktu dekoracyjnego sztandaru szkolnego. W roku 1964 w gospodarstwie szkolnym rozpoczęto budowę suszarni. W roku szkolnym 1965/66 następuje reorganizacja szkoły. Technikum Rolnicze zmienia nazwę na Technikum Rolniczo – Suszarnicze. Nowo powstałe technikum staje się jedyną szkołą w Polsce, kształcącą w zawodzie technik rolnik o specjalności suszarnictwo. Lata rosnących osiągnięć szkoły przerwał  w dniu 18 czerwca 1968 roku pożar pałacu Zamoyskich, który był siedzibą szkoły. Sytuacja ta postawiła szkołę przed ewentualnością likwidacji. Jednak dzięki wspólnej inicjatywie Dyrekcji Technikum, Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, szkoła mogła nadal istnieć i kształcić kolejne pokolenia młodzieży. Już w październiku 1968 roku oddano do użytku dwa nowe budynki z przeznaczeniem na internat. Pożar pałacu Zamoyskich przyspieszył też decyzję o rozpoczęciu budowy nowego budynku szkoły, który oddano do użytku w 1971 roku. 1 wrześni 1977 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania utworzono Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu, który ciągle aż po dziś dzień poszerza swą ofertę edukacyjną. 6 czerwca 1998 roku Zespołowi Szkół Rolniczych w Jabłoniu nadano imię Augusta Zamoyskiego – artysty rzeźbiarza i byłego dziedzica Jabłonia. Od stycznia 2008 roku organem  prowadzącym Szkołę jest minister właściwy do spraw rolnictwa.