Uncategorized

język polski II BT

31.03.2020.

Temat: Obraz dworu u Orzeszkowej i Mickiewicza.

  • Sposób kreacji przestrzeni w tekście literackim – technika realistyczna, dominująca w literaturze 2. połowy XIX wieku. Przypomnij, czym charakteryzuje się realizm np.  w malarstwie.
  • W kontekście zależności od fabuły utworu oraz bohaterów opisy mogą pełnić różne funkcje, np.:

– ukazanie świata, na tle którego będą działać bohaterowie;

– przestrzeń jako element opisu emocji i uczuć bohatera – technika pejzażu mentalnego;

– opis przestrzeni jako jeden z elementów charakteryzujących bohaterów – technika milieu.

  • Podstawowe typy opisu w prozie polskiej XIX stulecia to:

– opis dydaktyczny – selektywny, stypizowany, wartościujący, spójny pod względem aksjologicznym;

– tzw. opis malowniczy / opis flamandzki – rejestrujący realia obyczajowe, kulturowe, osobliwości folkloru, fauny i flory;

– opis sentymentalny – estetyzujący, wartościujący pod względem emocjonalnym;

– opis realistyczny.

  1. Przeczytaj pierwszy fragment powieści Orzeszkowej zamieszczonym w podręczniku.

Możesz wykorzystać także

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nad-niemnem-tom-drugi.html – tom II, rozdział I (1)

a następnie spróbuj zinterpretować go w kontekście informacji podanych na wstępie. W przypadku trudności, wykorzystaj załącznik nr 1 Opis dworu – załącznik nr 1

  1. Wykonaj polecenia do tekstu:

Wskaż epitety opisujące dom Kirłów w Olszynce i jego bezpośrednie otoczenie.

Na podstawie epitetów pojawiających się w tekście ustal cechy mieszkańców dworu.

Wymień rośliny otaczające dom (podziel je na uprawne, użytkowe, estetyczne i dzikie)

Zbadaj proporcje między krajobrazem „udomowionym” a dziką przyrodą.

  1. Przeczytaj fragment „Pana Tadeusza” zamieszczony w podręczniku (lekcja nr 52) lub wykorzystaj link

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html – księga I (dom)

  1. Wskaż podobieństwa i różnice między dworami opisanymi w obu fragmentach. Wypełnij tabelę i wyciągnij wnioski. Opis dworu – tabela
  2. Podsumowanie. Zapoznaj się z tekstem poniżej:

Zestawienie tekstów odsyła współczesnego czytelnika do mitu Kresów, który stanowi jeden z fundamentów kultury Rzeczpospolitej. Zależności między dziełem Orzeszkowej a utworami romantyków są dużo bardziej złożone niż podobieństwa między rozwiązaniami fabularnymi – sięgają one do wspólnego dla wszystkich „kresowych” tekstów „doświadczenia utraty”, wynikającego z przeświadczenia, że opisany świat z każdą chwilą przestaje istnieć, pozostając jedynie śladem w pamięci.

Teksty opisują tę samą przestrzeń w sensie topograficzno-kulturowym (prowincja litewsko-białoruska), która w świadomości Polaków XIX stulecia była tożsama z rajem (utraconym)1 . Zestawienie fragmentów utworów ujawnia zachodzenie zmiennych relacji między naturą a cywilizacją: opisy przestrzeni ukazują proces zanikania śladów kultury polskiej na Kresach. Przestrzeń prowincji zasadniczo pozostaje bez zmian – te zachodzą w dziedzinie kultury i cywilizacji. Powieść Orzeszkowej, nawiązując do stworzonego po części przez Mickiewicza mitu Kresów, ukazuje niebezpieczeństwo zniknięcia kultury polskiej w obliczu historii XIX wieku.

1 J. Błoński, Polski raj, [w:] Dziedzictwo. Ziemianie polscy i udział ich w życiu narodu, red. T. Chrzanowski, ZNAK, Kraków 1996, s. 213

Na przyszły poniedziałek proszę przeczytać nowelę Marii Konopnickiej „Mendel Gdański”.

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mendel-gdanski.html

Pozostajemy w stałym kontakcie

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak