1F4R (Tech)1FTR (Tech)Zdalne Lekcje

Zajęcia praktyczne: prowadzenie produkcji roślinnej. kl.1F4R + 1FTR

21.04. 2020r. Temat: Zabiegi agrotechniczne nawożenia organicznego i mineralnego: omówienie zasad bhp. Określenie wymagań agrotechnicznych poszczególnych gatunków roślin w zakresie nawożenia organicznego i mineralnego. Określanie dawki oraz terminu stosowania nawozów organicznych i mineralnych. Rozpoznanie zaburzeń wzrostu i rozwoju roślin wynikające z niedoboru składników mineralnych

Cel  zajęć: określenie wymagań agrotechnicznych poszczególnych gatunków roślin w zakresie nawożenia organicznego i mineralnego

 • ustalenie dawki i terminu nawożenia
 • rozpoznanie zaburzeń wzrostu i rozwoju roślin wynikające z niedoboru i nadmiaru składników mineralnych

 

Nawozy naturalne – skład chemiczny i dawkowanie

Obornik jest to nawóz naturalny, składający się z odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich oraz ściółki, natomiast pomiot ptasi składający się z odchodów drobiu pochodzi z bezściołowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich. W systemie chowu zwierząt na tzw. płytkiej ściółce oprócz obornika wytwarzana jest gnojówka, czyli przefermentowany mocz , przenikający przez warstwę ściółki i gromadzony w specjalnych zbiornikach.
Gnojowica  powstaje w bezściołowym systemie chowu i  jest mieszaniną odchodów zwierząt i wody z mycia stanowisk i pojenia .

Skład chemiczny nawozów  naturalnych jest zmienny  i  zależy od gatunku, wieku, kierunku użytkowania i sposobu żywienia zwierząt, a także od warunków przechowywania nawozów. Aby racjonalnie i zgodnie z przepisami wykorzystać nawozy naturalne konieczne jest wyznaczenie dopuszczalnej i optymalnej dawki nawozów. Dawka dopuszczalna to taka, w której ilość wnoszonego azotu nie przekracza 170 kg N/ha. Dawka optymalna w zależności od wymagań pokarmowych roślin  i zasobności gleby   może być mniejsza od dawki dopuszczalnej. Stosując często i w dużych dawkach nawozy naturalne należy szczególnie zwrócić uwagę na zasobność gleb w fosfor, którego nadmierna akumulacja może stwarzać zagrożenie dla środowiska wodnego.

Nawozy naturalne stosuj doglebowo lub wymieszaj z glebą w najszybszym możliwym terminie, ale nie później niż 24 h po zastosowaniu

Nie przekraczaj dawki 170 kg N/ha w nawozach naturalnych (obornik,pomiot ptasi, gnojowica, gnojówka) rocznie

Oznaczanie potrzeb nawozowych

W Polsce stacje chemiczno-rolnicze określają potrzeby nawozowe roślin oraz zasobność gleb w przyswajalne dla roślin składniki w poszczególnych gospodarstwach.

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, podzielił gleby na kompleksy przydatności rolniczej opracowując rozkład przestrzenny warunków glebowych w określonych warunkach klimatycznych. Aby sklasyfikować glebę do określonego kompleksu należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • charakter, właściwości gleby: typ, rodzaj, gatunek; właściwości fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne,
 • stopień kultury roli,
 • warunki klimatyczne,
 • stosunki wodno-powietrzne w glebie,
 • rzeźba terenu;

Planując wielkość plonu oraz dawkę nawozu należy uwzględnić każdy z wymienionych czynników, ponadto inne, dotyczące gatunku i odmiany uprawianej rośliny, odczynu gleby, czasu siewu, sadzenia oraz stosowanego płodozmianu, właściwości nawozu a także opłacalności nawożenia. Jeżeli chodzi o właściwości nawozów, to wiążą się z tym liczne problemy, jako że stosowanie ich może powodować zmianę odczynu gleby, zasolenie, nawozy mogą być łatwo lub trudno wymywane i przemieszczane.

Potrzeby pokarmowe roślin: http://iung.pl/dpr/potrzeby.html

Ustalanie potrzeb pokarmowych roślin w zależności od jakości gleby https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/informacje/ustalanie-potrzeb-pokarmowych-roslin-w-zaleznosci-od-jakosci-gleby.html

Potrzeby pokarmowe a nawozowe; http://blog.rolnikon.pl/potrzeby-pokarmowe-a-potrzeby-nawozowe/

Rodzaje nawożenia

 • Nawożenie przedsiewne, gdy nawozy wprowadza się do gleby przed siewem roślin, stosując np. orkę lub bronowanie, dzięki czemu są one dokładnie z glebą wymieszane. Większość nawozów używa się właśnie w ten sposób, np. obornik i kompost.
 • Nawożenie siewne stosuje się jednocześnie z siewem nasion.
 • Nawożenie pogłówne gdzie nawozy są dostarczane do gleby w trakcie wegetacji roślin, często w postaci płynnej (gnojowica, gnojówka itp.). Można tu wyróżnić nawożenie dolistne, gdzie słabo stężony nawóz dostarczany jest bezpośrednio na liście rośliny.
 • Można zastosować także nawożenie donasienne, mocząc nasiona w roztworach mikronawozów, zapewniające roślinie dobry start.

Dostępność składników pokarmowych z obornika

Azot

Obornik zawiera średnio 0,5% N (oznacza to, że w 30 tonach nawozu znajduje się 150 kg N). Najwięcej składnika zawiera nawóz pochodzący od owiec (0,75% N), najmniej obornik bydlęcy (0,47% N). Azot z obornika dostępny jest dla roślin w mniejszym stopniu niż azot pochodzących z nawozów mineralnych. Szacuje się, że wykorzystanie składnika w pierwszym roku po nawożeniu wynosi 20-40%, natomiast w kolejnych latach 30-40% (należy jednak pamiętać, że stopień wykorzystania składnika przez rośliny zależy od właściwości gleby, terminu nawożenia, warunków atmosferycznych i gatunku rośliny).

Fosfor

Średnia zawartość fosforu w oborniku to 0,3 % P2O5 (30 ton nawozu zawiera 90 kg P2O5). Najmniejszą zawartością fosforu cechuje się obornik bydlęcy (0,28% P2O5), natomiast największą – nawóz od trzody chlewnej (0,44% P2O5). Fosfor z obornika dostępny jest dla roślin w 20-25% w pierwszym roku, a w kolejnych latach w 10-15% (chociaż niektóre źródła podają większe wykorzystanie).

Potas

Średnio obornik zawiera 0,7% K2O (30 ton obornika zawiera 210 kg K2O). Najmniej potasu występuje w nawozie bydlęcym (0,65% K2O), a najwięcej w owczym (1,19% K2O). Wykorzystanie potasu przez rośliny z reguły nie przekracza 60% w pierwszym roku, a łączne wykorzystanie w ciągu trzech lat może osiągnąć 80%.

Jak poprawić żyzność gleb http://modr.pl/sites/default/files/brochures/jak_poprawic_zyznosc_gleby.pdf

Nawozy naturalne –  terminy stosowania http://iung.pl/dpr/nawozy_naturalne2.html

Jak stosować nawozy zgodnie zobowiązującym prawem http://podr.pl/wp-content/uploads/2019/01/broszura-DO%C5%9A-stosowanie-nawoz%C3%B3w-.pdf

Na podstawie prezentacji   Prezentacja1

lub z innych źródeł proszę wypełnić tabelę i odesłać do sprawdzenia.Zadanie do wykonania

Możecie uzupełnić tabelę o inne nawozy np. te które stosuje się u was w gospodarstwie.

Niedobory składników pokarmowych w roślinach  Niedobory_skladnikow_pokarmowych_W_Szczepaniak_pdf

Niedobór składników pokarmowych u roślin – jak rozpoznać?  https://kalendarzrolnikow.pl/4719/objawy-niedoborow-skladnikow-pokarmowych-u-roslin-jak-je-rozpoznac

Dla chętnych: Wykonać prezentację o niedoborach składników pokarmowych w roślinach. Będzie oceniona.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz