Uncategorized

zajęcia praktyczne-organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego kl.3MTP/technik agrobiznesu

Temat: Klasyfikowanie operacji gospodarczych i ich ewidencja na kontach bilansowych.

I.Zasady ewidencji (księgowania) na kontach

Jeżeli chcemy zrozumieć zasady księgowania na kontach przyjmijmy,  że strony te mają tylko takie nazwy, które tak naprawdę nic nie znaczą. W rzeczywistości jest to strona lewa i strona prawa konta. Możemy je nazwać stroną aktywną i stroną pasywną.

Ważne są następujące zasady działania na kontach księgowych:

1.Salda początkowe kont aktywnych zapisujemy po tej stronie, po której w bilansie znajdują się aktywa, czyli lewej (aktywnej) o nazwie Wn.

2.Salda początkowe kont pasywnych zapisujemy po tej stronie, po której w bilansie znajdują się pasywa, czyli prawej (pasywnej) o nazwie Ma.

3.Aktywa rosną po tej stronie, po której znajdują się w bilansie, czyli lewej (aktywnej)- o nazwie Wn.

4.Pasywa rosną po tej stronie, po której znajdują się w bilansie, czyli prawej (pasywnej)–o nazwie Ma.

5.Aktywa maleją po przeciwnej stronie niż się znajdują w bilansie, zatem przeciwnej również do tej po której rosną, czyli po stronie prawej (pasywnej) Ma.

6.Pasywa maleją po przeciwnej stronie niż się znajdują w bilansie, zatem przeciwnej również do  tej po której rosną, czyli po stronie lewej (aktywnej) Wn.

II.Zasada podwójnego zapisu (księgowania)

Na kontach księgujemy zgodnie z zasadą, która nazywa się „Zasada podwójnego zapisu”.

Zasada ta mówi nam, że:

▪Każda operacja gospodarcza zawsze jest księgowana na  dwóch różnych kontach,

▪Każda operacja gospodarcza zawsze jest księgowana po przeciwnych stronach  dwóch kont (po stonie Wn/Dt i Ma/Ct),

▪W wyniku jednej operacji gospodarczej na kontach musi być księgowana ta sama kwota, po każdej ze stron (tyle samo po stronie Wn/Dt, co po stronie Ma/Ct) .

 

W rachunkowości mamy do czynienia z trzema rodzajami kont, związanych z bilansem, są to konta:

1.Konta bilansowe.

2.Konta wynikowe.

3.Konta rozrachunkowe.

 

Ad1.

Konta bilansowe to konta aktywów i pasywów. Wyżej wymienione zasady księgowania, dotyczą tych kont w sposób bezpośredni, a więc księgowania na te konta nie wymagają dodatkowych wyjaśnień.

Ad2. i Ad3. zostaną omówione w kolejnych tematach.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu wraz z opisami.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk