Strona

Polityka prywatności – facebook.com/zsckrjablon/

Polityka prywatności – facebook.com/zsckrjablon/

  1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana poprzez fanpage facebook.com/zsckrjablon/przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu; ul. Augusta Zamoyskiego 4  21 -205 Jabłoń  NIP : 539-11-71-546 (zwany dalej ZSCKR), który jest Administratorem Danych Osobowych.

1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez ZSCKR zgodnie z art. 47 i art. 51 Konstytucyji RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016), zwanym dalej RODO.

1.3. ZSCKR z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz profil swojej działalności zwraca szczególną uwagę na legalne i bezpieczne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, kierując się przede wszystkim zasadami określonymi w art. 5 RODO:
– zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości;
– zasadą ograniczenia celu;
– zasadą minimalizacji danych;
– zasadą prawidłowości;
– zasadą ograniczenia przechowywania;
– zasadą integralności i poufności.

  1. Przetwarzanie danych osobowych.

2.1. Korzystanie z fanpage’a facebook.com/zsckrjablon/ polega w szczególności na wpisywaniu komentarzy, postów, korzystaniu z funkcjonalności „Lubię to” i innych)

2.2. W związku z korzystaniem z fanpage’a facebook.com/zsckrjablon/ przetwarzane są następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko użytkownika;
– zdjęcie profilowe;
– inne dane, które użytkownik udostępnia publicznie na swoim profilu.

2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w celu:
– promocji ZSCKR, tj. w celach marketingowych;
– odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą odpowiedniej funkcjonalności strony Facebook.com;
– komunikacji z potencjalnymi uczniami oraz osobami zainteresowanymi tematyką fanpage’a facebook.com/zsckrjablon/;
– realizacji funkcjonalności storny Facebook.com, m.in. „Lubię to” i dodawania komentarzy do postów;

2.4. Użytkownik samodzielnie wprowadza swoje dane osobowe do społeczności fanpage’a facebook.com/zsckrjablon/, czynność ta zainicjowana jest poprzez kliknięcie „Lubię to” oznaczające do stałego przypisania użytkownika do fanpage’a facebook.com/zsckrjablon/ .Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili użytkonik może zrezygnować ze swojej aktywności na fanpage’u facebook.com/zsckrjablon/ poprzez od kliknięcie przycisku „Lubię to” lub usuwając swój profil na stronie Facebook.com.

2.5. W celu realizacji prawa osób fizycznych do bycia zapomnianym ZSCKR zobowiązuje się usunąć wszystkie komentarze użytkownika z fanpage’a facebook.com/zsckrjablon/ w ciągu 30 dni po otrzymaniu stosownego wniosku.

  1. Linki do innych stron internetowych.

3.1. W postach zamieszczonych na fanpage’u facebook.com/zsckrjablon/mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

3.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od fanpage’a facebook.com/zsckrjablon/i Statuo. Statuo nie ma instrumentów prawnych do nadzorowania takich stron.

3.3. Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych, z którymi każdorazowo użytkownik powinien się zapoznać.

3.4. ZSCKR nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

  1. Środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony danych osobowych.

4.1. ZSCKR dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wdrożono dokumentację i procedury ochrony danych osobowych w ZSCKR, jak również nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

4.2. Zarówno fanpage facebook.com/zsckrjablon/jak również strona         zsckrjablon.pl obsługuje bezpieczny protokół https.

  1. Postanowienia końcowe.

5.1. Informacje dotyczące polityki plików cookies jaką stosuje ZSCKR są dostępne na stronie https://zsckrjablon.pl//RODO Polityka-prywatności-i-cookies/i odnoszą się także do fanpage’a facebook.com/zsckrjablon/

5.2. Niezależnie od zapoznania się z Polityką prywatności fanpage’a facebook.com/zsckrjablon/ każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Facebook.com.

5.3. Priorytetem ZSCKR jest utrzymywanie dobrego i merytorycznego kontaktu z podmiotami i osobami fizycznymi, z którymi współpracuje. Dlatego mile widziane są wszelkie uwagi i propozycje zmian niniejszej Polityki prywatności.

5.4. Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najszersze środki bezpieczeństwa.

5.5. We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy RODO.