Uncategorized

Język polski, Klasa III MTP

25.05.2020 r.

Język polski Klasa III MTP

Temat: Jesteśmy sami,  nikt nas nie usprawiedliwi… Filozofia egzystencjalizmu.

Czas realizacji: 1 godz. lekcyjna

Lekcję poświęcimy przybliżeniu najważniejszych kierunków filozofii, powstałych w 2. Połowie XX w. i funkcjonujących do dziś. W większości kierunki te kontynuowały nurty obecne już w pooświeceniowej filozofii europejskiej, jednak w odmienny sposób formułowały odpowiedzi na filozoficzne pytania, tworzyły też nowe wzory uprawiania filozofii.

  1. Zapoznaj się z treścią tekstu Filozofia po II wojnie światowej (podręcznik str. 232 – 233). Zwróć szczególną uwagę na główne nurty: filozofię analityczną, fenomenologię, marksizm, personalizm i egzystencjalizm.

Egzystencjalizm to kierunek filozoficzny mocno związany z literaturą i wyrażający się w niej. Odnajdziemy go m.in. w utworach takich pisarzy jak Franz Kafka czy Albert Camus. Dzieła literackie tworzył także Jean Paul Sartre.

  1. Na podstawie podręcznika oraz źródeł: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/egzystencjalizm;3896793.html, https://sjp.pwn.pl/sjp/egzystencjalizm;2456361.html

napisz w zeszycie notatkę, w której odpowiesz na pytania: co głosili egzystencjaliści? Jakie tematy podejmowali w swoich dziełach?

  1. Przeczytaj fragmenty dzieła Jeana Paula Sartre Egzystencjalizm jest humanizmem (podręcznik str. 233 – 235), a następnie wykonaj pisemnie polecenia z podręcznika: 3, 4 i 6 ze str. 235.

Życzę ciekawej lektury i miłej pracy.
Przypominam, iż na kolejnej lekcji rozpoczynamy analizę Dżumy Alberta Camusa.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk