Uncategorized

język angielski I BT 18.05.2020 r.

Język angielski 18.05.2020 r.

Temat lekcji: Rozmowa o pracę – wykorzystanie języka formalnego w odgrywaniu ról.

Cele lekcji:
Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności mówienia na tematy związane z pracą- odgrywanie ról w rozmowie o pracę.
Rozwijanie słownictwa związanego z działem tematycznym praca.
Rozwijanie środków językowych- pytania pośrednie.

Lekcja 4.4. Podręcznik strona 51

Przebieg lekcji: (Wykonujemy zadania od 1 do 5)

Zad. 1: Patrzymy na zdjęcie i odpowiadamy na pytania- przykładowe odpowiedzi
1. What is the situation?
The picture shows a job interview.
2. How do you think the boy feels?
I think the boy feels nervous, stressed and afraid.
3. Have you ever had a job interview? If yes, what was it like?
(Czy miałeś kiedy kolwiek rozmowę o pracę? Jeśli tak, jak było?).
No, I haven’t. I’m too young to apply for a job.

feel/be afraid of sth/sb- bać się czegoś/kogoś
too young- zbyt młody
apply for a job- ubiegać się o pracę

Zad 2. Słuchamy rozmowy kwalifikacyjnej Lee. Odpowiadamy na 2 pytania:
1. What job is the interview for? -> O jaką pracę jest rozmowa?
2. Is it a job with a wage?-> Czy to praca z wynagrodzeniem (zapłatą)?
Nagranie 2.19:

Skrypt z nagrania:
Man: Hello. Lee, isn’t it? Thank you for coming. Please sit down.
Boy:
Thank you.
Man:
So, Lee. I’d like to know why you’re interested in this summer job with us?
Boy:
Well. I’m very interested in animals, and I like working outdoors.
Man:
Great! And have  you got any relevant experience of working with animals?
Boy:
Well, I’ve never had a job with animals, but we’ve got lots at home- three dogs and two cats- and we’ve had horses in the past, too. I live on a farm.
Man:
That’s interesting. Well, you know that ours isn’t a working farm. It’s a farm for visitors, especially families with young children. Have you ever worked with children before?
Boy:
Yes, I have. Last summer I did some work experience at a primary school.
Man:
Great! So what makes you the right person for this job?
Boy:
Well, I’m very patient- both with animals and children! I’m hard-working and I don’t mind getting dirty!
Man:
That all sounds good.
Boy:
Can I just ask what exactly the job involves?
Man:
It involves looking after the animals- cleaning and feeding them, showing them to the public and answering people’s questions about them.
Boy:
I think I can do all that!
Man:
Good- so have you got any other questions?
Boy:
Yes, could you tell me what the hours are, please- and the wage?
Man:
The hours are Monday to Friday, 10 till 4. And the wag eis 8 pounds an hour.

Słownictwo z nagrania:
work outdoors- pracować na dworze/świeżym powietrzu
relevant- istotny, odpowiedni (w konkretnej sytuacji)
a working farm- gospodarstwo na którym się pracuje
a visitor- gość, odwiedzający
do work experience-
zdobywać doświadczenie zawodowe
the right person- odpowiednia osoba
both– tu: zarówno; obaj, oboje
don’t mind doing sth– nie mieć nic przeciwko zrobieniu czegoś
get dirty- ubrudzić się, zabrudzić się
involve (doing sth)- wymagać robienia czegoś, wiązać się z robieniem czegoś
look after sb/sth- opiekować się kimś/czymś
feed animals- karmić zwierzęta (feed- fed-fed)
show sth to the public– pokazywać coś publiczności

Zad 3. Słuchamy jeszcze raz nagrania 2.19 i numerujemy poniższe pozycje w kolejności w jakiej oni (Lee i rekruter) mówią o nich w rozmowie kwalifikacyjnej.
A. Lee’s personal qualities          Kolejność: B, E, A, C, D
B. Why Lee wants the job
C. The details of the job
D. Wages and hours
E. Lee’s experience

personal qualities- cechy osobowości
details of sth- szczegóły czegoś
wages and hours- płaca i godziny

Zad 4. Czytamy informację w ramce „Word Power o pytaniach pośrednich” oraz „Phrasebook”. Odpowiadamy na pytanie: Które pytania w wywiadzie są bezpośrednie (direct questions) i pośrednie (indirect questions)?

*Pytania bezpośrednie (mają szyk pytający) np.: Where are you from? What are you interested in? Where do you live? itp.
* Pytania pośrednie występują w zdaniach złożonych i mają szyk zdania twierdzącego np.
Could you tell me where you are from? (nie Could you tell me where are you from?)
Would you mind telling me what you are interested in? (nie Would you mind telling me what are you interested in?)
Can I ask where you live (nie Can I ask where do you live?)

Pytań pośrednich używa się by pytanie było grzeczniejsze. Porównaj:
1. Where are you from?- Skąd jesteś (pytanie bezpośrednie)
2. Could you tell me where you are from?- Czy możesz powiedzieć mi skąd jesteś? (pytanie pośrednie)

W pytaniach typu YES/NO wykorzystują „if” w pytaniach pośrednich:
Pytanie bezpośrednie: Have you been to Paris? (Czy byłeś w Paryżu?
Pytanie pośrednie: Can I ask if you have been to Paris? (Czy mogę zapytać czy byłeś w Paryżu?)

Pytania bezpośrednie w rozmowie o pracę (odpowiedzi)
1. Why are you interested in this job?
2. Have you got any relevant experience?
3. Have you ever worked with children before?
4. Have you got any other questions?
Pytania pośrednie w rozmowie o pracę: (odpowiedzi)
1. I’d like to know why you’re interested in this job.
2. Can I just ask what exactly the job involves?
3. Could you tell me what the hours are?

Zad 5a: Napisz pytania pośrednie od poniższych pytań:
1. What are my responsibilities?
Could you tell me ___________?
2. Have you ever worked in a restaurant before?
Can I ask ______________?
3. When is the lunch break?
Could you tell me ____________?
4. What is the salary? (Jakie jest wynagrodzenie)
Would you mind telling me _____________?

Odpowiedzi:
1. what my responsibilities are? 2. if you have ever worked in a restaurant before? 3. when the lunch break is? 4. what the salary is?

Zad 5b: Dopasuj odpowiedzi (A-D) do pytań z zadania 5a (1-4)
A. It’s 450 a month.
B. No, I haven’t. But I’m studying cookery at college
C. You’ll talk to customers and deal with any complaints.
D. It’s from 1 p.m. to 2 p.m.

Oczekiwania i praca domowa
:
1. Opanować słownictwo z lekcji, wysłuchać nagrań i zrobić zadania.
2. Umieć rozróżnić pytanie pośrednie od bezpośredniego i wiedzieć czym się różnią.
3. Wykonać ćwiczenie na słownictwo z lekcji na Learning Apps:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p41nog95j20
*4. Wykonać ćwiczenie na pytania bezpośrednie i pośrednie: (dla chętnych)
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=po3eeobek20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk