Uncategorized

język angielski I BT 11.05.2020 r.

Język angielski 11.05.2020 r.

Temat lekcji: Rozmawianie na temat własnych doświadczeń życiowych oraz określonych zdarzeń przeszłych z użyciem present perfect oraz past simple.

Poprawa sprawdzianu: quizizz.com/join?gc=678731
(Zasady pisania poprawy sprawdzianu takie same jak w przypadku sprawdzianu pisanego w 1 terminie)

Cel lekcji: Rozwijanie znajomości środków językowych: Czasu Present Perfect oraz Past Simple.
Rozwijanie umiejętności mówienia: mówienie o swoich doświadczeniach życiowych oraz przeszłych zdarzeniach.

Lekcja 4.2. Podręcznik strona 49

Przebieg lekcji:
Wprowadzenie: Oglądamy filmik opisujący zastosowanie oraz sposób użycia czasu Present Perfect. Filmik skupia się na zastosowaniu Present Perfect do mówienia o doświadczeniach życiowych.
Link do filmiku: https://youtu.be/QlRvdMO9pNo
Gorąco polecam również obejrzeć inny materiał, z popularnego kanału YT „Rock Your English”, który szerzej omawia zastosowanie tego czasu:
https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM

Następnie otwieramy książkę na stronie 134 i zapoznajemy się z notatką nt. użycia czasu Present Perfect oraz jego porównanie z Past Simple.
W celu lepszego zrozumienia różnicy w użyciu czasu Present Perfect i Past Simple polecam obejrzeć ciekawy filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=m6WMzvq-1Qo

Przechodzimy do zastosowania teorii w praktyce czyli do wykonywania zdań- zadania 1,2,3,4,5 oraz 6 na str. 49.

Zad 1. Odpowiedzi:
1. Affirmative (zdanie twierdzące): Subject (podmiot) + has/have + past participle (czyli III forma czasownika: tzn. regularny z końcówką –ed a nieregularny czasownik w III formie).
2. Negative (przeczenie): Subject (podmiot) + hasn’t/haven’t + past participle. (*tutaj w podręczniku jest błąd- nic nie trzeba dodawać, można wstawić „-„ bo schemat przeczenia jest kompletny)
3. Interrogative (pytanie): Have/Has + subject (podmiot) + Past Participle.
4. Short answer: Yes/No, + subject (podmiot) + have(n’t)/has(n’t)
5. Adverbs of frequency (przysłówki częstotliwości- np. always- zawsze, never- nigdy itp.) go between (idą pomiędzy) have/has and the past participle.   np.: I have never played tennis.

Zad 2. (Odpowiedzi):
1. Present Perfect
2. Past Simple
3. Past Simple

Zad 3. Wybieramy 1 z 2 opcji żeby uzupełnić poprawnie zdanie- odpowiedzi z wyjaśnieniem.
1. Have you ever/never been to a mustic festival? – ever- kiedykolwiek; never- nigdy. W pytaniach jest zawsze ever.
2. I’ve write/written a lot of songs.- W Present Perfect musimy użyć III formy czasownika „write” czyli written.
3. We haven’t/didn’t have been to the USA.- Używamy Present Perfect a nie Past Simple bo mówimy o doświadczeniu życiowy,
4. Have you done any work experience? Yes, I’ve done/Yes, I have- krótka odpowiedź w Present Perfect nie zawiera czasownika. Potrzebujemy tylko Yes/No, osoba + operator have(n’t)/has(n’t).
5. Has she took/taken her driving test?- W Present Perfect czasownik ma zawsze III formę- III forma od „take” to „taken”.
6. I hasn’t/haven’t done any work experience. – podmiotem jest 1 osoba a nie 3 l.poj. więc operatorem jest have.
7. Someone’s gave/given her a present. – W Present Perfect czasownik ma zawsze III formę- III forma od „give” to „given”.
8. We haven’t ever/never been skiing. -To jest zdanie przeczące. „never” czyli „nigdy” występuje tylko w zdaniach „twierdzących o przeczącym znaczeniu” np.: We have never played tennis- To jest zdanie twierdzące (bo jest operator have a nie haven’t) ale tłumaczy się je na Polski przecząco- „Nigdy nie graliśmy w tenisa”.
Nie wolno użyć haven’t/hasn’t + never (bo wtedy mamy tzw. podwójne zaprzeczenie- a taka sytuacja jest w gramatyce angielskiego błędem).
Można powiedzieć: I haven’t ever been to Paris lub I have never been to Paris. W zdaniu 8 jest właśnie sytuacja haven’t+ever ale równie dobrze można by powiedzieć: We have never been skiing.

Zad 4. Układamy zdania z podanych wyrazów tak aby utworzyć zdania twierdzące lub pytania w Present Perfect. Następnie piszemy krótkie odpowiedzi do zdań pytających wg wskazania- yes- odpowiedź twierdząca; no- przecząca.
1. Aisha has never lived abroad.
2. Have they ever met a celebrity? No, they haven’t.
3. Maria has never taken her driving test.
4. Have you ever slept in a tent? Yes, I have.
5. Has Sam ever done work experience? No, he hasn’t.
6. Has she ever left her phone on the bus? Yes, she has.
7. We’ve never won a competition.
8. Mum and dad have raised money for charity.

* Żeby wykonać poprawnie to polecenie musimy znać, oprócz zasad tworzenia zdań twierdzących/pytających i krótkich odpowiedzi, czasowniki nieregularne (wiedzieć które są nieregularne) i jakie mają III formy.
live- mieszkać (jest regularny) live-lived-lived
meet- spotykać (nieregularny) meet-met-met
take- (tutaj take a driving test- podchodzić do egzaminu na prawko- jest nieregularny) take-took-taken
sleep- spać (nieregularny) sleep-slept-slept
do- robić, wykonywać (nieregularny)- do-did-done
leave- zostawiać, opuszczać (nieregularny)
win- wygrywać (nieregularny)- win-won-won
raise (tutaj raise money- zbierać pieniądze- regularny) raise-raised-raised.

Zad 5. Uzupełniamy artykuł czasem Present Perfect lub Past Simple od czasowników podanych w nawiasach– Tutaj musimy znać różnicę w użyciu tych 2 czasów- kiedy używamy Present Perfect a kiedy Past Simple- Dlatego jeszcze raz polecam obejrzeć filmik: https://www.youtube.com/watch?v=m6WMzvq-1Qo albo jeszcze raz przeczytać ze zrozumieniem notatkę z książki na str. 134 Present Perfect vs Past Simple.

Odpowiedzi z wyjaśnieniem.
1. has read (Present Perfect- nie ma bliżej określonego czasu)
2. has awalys enjoyed (Present Perfect- nie ma bliżej określonego czasu)
3. started (Past Simple bo jest określamy czas)
4. was (Past Simple- bo jest określony czas)
5. has also written (Present Perfect- nie ma bliżej określonego czasu kiedy to zrobiła).
6. published (Past Simple- jest określony czas- in 2008)
7. has nevern been (Present Perfect- bo to jej doświadczenie życiowe)
8. was (Past Simple- jest określony czas- last month- w zeszłym miesiącu)

Zad 6. (Uzupłniamy tekst czasownikami w odpowiednim czasie: Present Perfect lub Past Simple). Odpowiedzi z wyjaśnieniem:
1. haven’t travelled- Present Perfect bo czas jest nieokreslony
2. went- Past Simple (go- went)- bo jest określony czas „last weekend”
3. have never seen- Present Perfect- bo mówimy o doświadczeniu życiowym.
4. spent- Past Simple (spend-spent)- bo jest określony czas czyli last weekend)
5. was- Past Simple (be-was/were)- bo jest ciągle określony czas- last weekend.
6. has been- Present Perfect- bo to doświadczenie życiowe cioci- „była w wielu różnych miejscach”.
7. showed- Past Simple- bo jest określony czas słowami: „While we were there”- Podczas gdy tam byliśmy”.
8. had- Past Simple (have-had)- bo też jest określony czas tak jak w zdaniu 7.
9. Have you ever ridden in a gondola- Present Perfect- pytanie o doświadczenie życiowe.
10. loved- Past Simple- bo jest określony czas (w domyśle)- „I loved it”- Podobało mi się („it” czyli ta jego przejażka gondolą jak był w Wenecji z ciocią w zeszły weekend).

Oczekiwania i praca domowa
:
1. Obejrzeć podane filmiki i przyswoić zasady użycia czasu Present Perfect do mówienia o doświadczeniach życiowych.
2. Wykonać ćwiczenia na użycie czasu Present Perfect vs Past Simple na Learning Apps:
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=pn2xsh8ok20
3. Wykonać zad 1 i 2 na stronie 135
4.* dla chętnych zadanie 4 na str. 135.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk