Uncategorized

Historia i społeczeństwo 3 BT

23. 04. 2020r.

TEMAT: Walka o władzę w powojennej Polsce.

Celem lekcji będzie omówienie sytuacji politycznej w Polsce po II wojnie światowej oraz procesu przejmowania władzy przez komunistów.


ZAGADNIENIA DO TEMATU:

Bardzo proszę o zapoznanie z materiałem w podręczniku – str. 117-119, a następnie proszę zapisać w formie notatki z dzisiejszej lekcji zagadnienia :

1. Układ sił politycznych w Polsce po zakończeniu wojny

a. od 28 VI 1945 r. władzę w Polsce sprawował Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN)

b. dominującą rolę w TRJN odgrywała Polska Partia Robotnicza (PPR) oraz uzależnione od niej tzw. partie koncesjonowane:

– Stronnictwo Ludowe (SL)

– Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

– Stronnictwo Demokratyczne (SD)

c. do walki z komunistami przystąpiły

– utworzone przez Stanisława Mikołajczyka Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

– Stronnictwo Pracy

2. 30 VI 1946 r. odbyło się tzw. referendum ludowe

a. referendum ludowe miało być testem popularności głównych sił politycznych w Polsce

b. w referendum zadano obywatelom Polski trzy pytania dotyczące:

– likwidacji senatu

– zatwierdzenia reform społeczno-gospodarczych

– uznania granic na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej

c. sfałszowane wyniki referendum dały zwycięstwo komunistom

3. 19 I 1947 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego

a. władze komunistyczne wobec zwolenników Stanisława Mikołajczyka i PSL stosowały terror

b. przeciwko PSL działały:

– Milicja Obywatelska (MO)

– Urząd Bezpieczeństwa (UB)

– cenzura prewencyjna

c. sfałszowane wyniki wyborów dały zwycięstwo komunistom

4. Władze polskie po wyborach do Sejmu Ustawodawczego

a. prezydentem został Bolesław Bierut

b. premierem rządu został Józef Cyrankiewicz z PPS

c. Sejm Ustawodawczy 19 II 1947 r. uchwalił tzw. Małą konstytucję, która utrzymała urząd prezydenta w Polsce


Jako uzupełnienie wiadomości proponuję prezentację:

https://prezi.com/ybtnouy5fgub/walka-o-wadze-w-powojennej-polsce/

Podsumowanie

Niewątpliwie do sukcesu komunistów przyczyniło się kilka czynników:

 • obecność Armii Czerwonej i NWKD,
 • niezwykła konsekwencja w walce o władzę,
 • brutalność i bezwzględność,
 • społeczeństwo wyczerpane wojną i okupacją pragnęło spokoju i stabilizacji,
 • radykalizowały się nastroje (oczekiwano zmian),
 • części populacji komuniści dawali nadzieję na awans społeczny.

Zapamiętaj!

 • 22.07.1944 – manifest PKWN
 • 6.09.1944 – dekret KRN o reformie rolnej
 • 1.01.1945 – powstanie na bazie PKWN Rządu Tymczasowego
 • 27/28.03.1945 – aresztowanie 16 przywódców Polski podziemnej przez NKWD
 • 28.06.1945 – powstanie TRJN
 • 3.01.1946 – dekret o nacjonalizacji przemysłu
 • 30.06.1946 – tzw. referendum ludowe
 • 19.01.1947– wybory do Sejmu Ustawodawczego
 • Luty 1947 – uchwalenie małej konstytucji
 • Czerwiec 1948 – Gomułka ustępuje miejsce szefa partii Bierutowi
 • Grudzień 1948 – zjazd zjednoczeniowy PPS i PPR – powołanie PZPR

Dla utrwalenia wiadomości rozwiąż quiz: Walka o władzę w powojennej Polsce

Pozdrawiam!

Agnieszka Żelazowska