Uncategorized

Geografia 3FT

Geografia 31.03.2020r.

Szanowna Młodzieży! Zaczynamy naukę zdalną.

Temat I : Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji.

1.Charakterystyczną cechą przemysłu jest nierównomierne rozmieszczenie. Koncentruje się przede wszystkim w miejscach, w których obecnie lub w przeszłości zaistniały dogodne warunki do jego rozwoju: występowanie surowców mineralnych, zasoby siły roboczej, uwarunkowania komunikacyjne i inne.

2.Proszę skorzystajcie ze strony https://www.geografia24.eu/index.php?strona=_opracowania/geo_330okre ( okręgi przemysłowe świata), zapoznajcie się z czynnikami lokalizacji przemysłu, typami okręgów przemysłowych.

3.Restrukturyzacja przemysłu to zmiana charakteru produkcji w poszczególnych zakładach przemysłowych. Polega na likwidacji tradycyjnych gałęzi przemysłu takich jak górnictwo, hutnictwo, przemysł włókienniczy i zastępowaniu ich nowoczesnymi przemysłami. Równocześnie z tym następuje modernizacja maszyn, konstrukcji oraz z przekwalifikowanie pracowników lub ich zwolnienia.

4.Jako pracę na dzisiejszych zajęciach proszę przygotować charakterystykę dwóch wybranych okręgów przemysłowych z różnych kontynentów oraz podać przykład okręgu przemysłowego, który podlegał restrukturyzacji w zeszytach przedmiotowych.

Temat II: Przemysł zaawansowanej technologii

1.Rozwój myśli naukowo-technicznej spowodował, że w wielu krajach, przede wszystkim wysoko rozwiniętych gospodarczo, zaczął rozwijać się przemysł wysokiej technologii. Ma on ogromny wpływ na globalną gospodarkę, ponieważ dostarcza nowoczesnych rozwiązań technologicznych, materiałów i produktów innym gałęziom przemysłu, a także pozostałym sektorom gospodarki (rolnictwu i usługom).

Łączy na jednym obszarze instytucje naukowo-badawcze, biznes, instytucje finansowe, wysoko rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, wysoki potencjał przedsiębiorczości.

Wykorzystuje rządowe, regionalne i lokalne programy wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii, aby w ten sposób odkryć i rozwinąć nowe rozwiązania technologiczne.

2. Proszę skorzystajcie ze strony https://epodreczniki.pl/a/przemysl-tradycyjny-i-nowoczesny-na-swiecie-rola-przemyslu-high-tech/DI7JfSdtC , zapoznajcie się z podsumowaniem tematu    a w ramach notatki z zajęć proszę o rozwiązanie ćwiczeń 2,3,5 z działu zadania.

3.Po lekcji powinieneś umieć: podać czynniki lokalizacji technopolii na świecie, ocenić wpływ przemysłu zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy i jakość życia.

4.Treści z dzisiejszych tematów zamieszczone są w podręczniku na stronach 199-209.

5. Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie wykonanie karty pracy – Przemysł Polski przesłanie do mnie do dnia 31.03.2012 do godziny 21.

karta – przemysł Polski

6. Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Jeśli zeszyt przedmiotowy zostawiłaś/eś w internacie ( taką informację posiadam od niektórych uczniów) to notatkę sporządź na kartce, którą później wkleisz do zeszytu.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan