Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie Kl. III FT

Temat: Metody prowadzenia badań marketingowych.

Na dzisiejszej lekcji kontynuujemy badania marketingowe.

Omówimy:

 1. Metody prowadzenia badań marketingowych:

a) analiza wtórnych źródeł informacji

b) obserwacja

c) wywiad

d) ankieta

2. Typy ankiet.

3. Budowa kwestionariusza.

 

Ad. 1

W prowadzeniu badań marketingowych wykorzystuje się różne metody ich prowadzenia. Najprostszą techniką badań jest:

a) analiza wtórnych źródeł informacji – polega na wykorzystaniu informacji publikowanych przez inne podmioty np.: urząd statystyczny, placówki naukowo – badawcze, publikacje prasowe. Technika ta nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Inne techniki:

b) obserwacja – polega na gromadzeniu i rejestrowaniu informacji o faktach i zdarzeniach, których świadkiem jest osoba prowadząca badanie np.: w sklepie.

c) wywiad – polega na przeprowadzeniu rozmowy przez badacza z osobą badaną. Może być:

– bezpośredni

– telefoniczny

– grupowy

– internetowy

d) ankieta – uczestnicy badania otrzymują kwestionariusz tzw. ankietę z pytaniami w którym udzielają odpowiedzi na zamieszczane pytania.

Ad.2

Ankieta może być przesyłana:

 • pocztą
 • zamieszczana w prasie
 • wyłożona w sklepie
 • wypełniona w obecności ankietera
 • telefoniczna

Ad. 3

Wskazówki istotne przy sporządzaniu ankiety:

 • Liczba pytań nie powinna być większa 6-10
 • Każde pytanie dotyczy jednego zagadnienia
 • Pytania powinny być proste
 • Formułując pytania, piszemy dużą literą zwroty do osób Pan/Pani
 • Nie należy zadawać pytań drażliwych

 

Budowa kwestionariusza (ankiety):

I część wstępna:

– przedmiot badania

– dane przedsiębiorstwa przeprowadzającego badanie

– tekst zachęcający do wypełnienia ankiety

II część zawiera informacje w jaki sposób zakreślać odpowiedzi

III część zasadnicza

– pytania (produkt, cena, dystrybucja, promocja)

IV część metryczka

– pytania dotyczące respondenta np.: wiek, płeć, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania, dochody, członkowie rodziny.

 

Na jutrzejszej lekcji będziemy sporządzać ankietę badawczą na ocenę.

Lisiecka Anna