Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej kl.2CB

22.05.2020r. Temat: Określenie rodzaju, dawki oraz terminu stosowania nawozów mineralnych. 

Celem zajęć jest planowanie zabiegów agrotechnicznych ( nawożenia)  stosowanych w produkcji roślin

Nawożenie roślin

Rośliny potrzebują do prawidłowego wzrostu odpowiednich składników odżywczych. W naturalnym środowisku wszystko co potrzebne roślina pobiera z ziemi. Jednak nie zawsze naturalne warunki są idealne – susza, nieodpowiednia gleba, trudne warunki uprawy mogą przerzedzić plon. To niestety może wpłynąć na przychód z uprawy roślin.  Żeby wszystkie rośliny były silne i zdrowe, należy wspomóc ich rozwój. Właśnie dlatego tak ważne jest prawidłowe i zbilansowane nawożenie roślin

Planowanie nawożenia

Nawozy powinny być stosowane w odpowiednich proporcjach, aby rośliny lub gleba mogły korzystać z ich składników. Zarówno zbyt duże dawki nawozów, jak również nieodpowiednie proporcje składników pokarmowych, niewłaściwa pora nawożenia, czy też brak możliwości wykorzystania nawozu w danych warunkach glebowych są przyczyną pogorszenia jakości siedliska rolniczego oraz zanieczyszczenia środowiska.

Mając na uwadze zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu roślin wpływających na konkurencyjność gospodarstwa rolnego, a także redukcję szkodliwego wpływu na środowisko, plany nawożenia powinny uwzględniać następujące czynniki:

– jakość gleby, np. zawartość próchnicy, struktura i typ gleby,

– inne czynniki środowiskowe, np. pochylenie terenu, erozja gleby, sąsiedztwo cieków wodnych,

– specyficzne potrzeby uprawianej roślinności.

Dawki składników mineralnych należy ustalać na podstawie potrzeb nawozowych roślin,

Planowanie nawożenia od str. 9   m IV

Podmioty gospodarujące na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego są zobowiązane do posiadania planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.

Obowiązek sporządzenia planu nawożenia azotem wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Praktyki obowiązkowe dla gospodarstw w zakresie wdrożenia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Ewidencja zbiegów agrotechnicznych związana z nawożeniem azotem zawiera następujące informację:

  1. datę zastosowania nawozu,
  2. rodzaj uprawy i powierzchnię uprawy, na której został zastosowany nawóz,
  3. rodzaj zastosowanego nawozu,
  4. zastosowana dawka nawozu,
  5. termin przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu.

Ewidencję zbiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem prowadzi się w postaci papierowej w formie zapisów własnych, arkuszy, dzienników lub książki nawozowej, bądź w postaci elektronicznej.

Należy przechowywać przez okres 3 lat umowy zbytu czy nabycia nawozów, dokumentację związaną z opóźnieniem terminu stosowania nawozów azotowych, dokumentację związaną z nawożeniem (plany nawozowe, obliczenia maksymalnych dawek azotu).

Plan nawożenia       https://slideplayer.pl/slide/17770440/

https://www.lodr.pl/ekologia/534-dokumentacja-w-zakresie-nawozenia-azotem-i-obowiazek-posiadania-planu-nawozenia

Jak stosować nawozy zgodnie zobowiązującym prawem

http://podr.pl/wp-content/uploads/2019/01/broszura-DO%C5%9A-stosowanie-nawoz%C3%B3w-.pdf

 

ĆWICZENIE: podać przykład wypełnionej tabeli, działki mogą być fikcyjne ( co najmniej 3 rubryki)

Tabela do uzupełnienia  Przykładowa ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz