Uncategorized

Podstawy rolnictwa kl. I BT

22.05.2020r. Temat: Planowanie i dobór narzędzi, maszyn i urządzeń do zabiegów agrotechnicznych stosowanych w produkcji roślin polowych.

Celem lekcji jest planowanie zabiegów agrotechnicznych ( nawożenia)  stosowanych w produkcji roślin polowych.

Nawożenie roślin

Rośliny potrzebują do prawidłowego wzrostu odpowiednich składników odżywczych. W naturalnym środowisku wszystko co potrzebne roślina pobiera z ziemi. Jednak nie zawsze naturalne warunki są idealne – susza, nieodpowiednia gleba, trudne warunki uprawy mogą obniżyć plon.  Żeby wszystkie rośliny były silne i zdrowe, należy wspomóc ich rozwój. Właśnie dlatego tak ważne jest prawidłowe i zbilansowane nawożenie roślin.

Planowanie nawożenia

Nawozy powinny być stosowane w odpowiednich proporcjach, aby rośliny lub gleba mogły korzystać z ich składników. Zarówno zbyt duże dawki nawozów, jak również nieodpowiednie proporcje składników pokarmowych, niewłaściwa pora nawożenia, czy też brak możliwości wykorzystania nawozu w danych warunkach glebowych są przyczyną pogorszenia jakości siedliska rolniczego oraz zanieczyszczenia środowiska.

Dawki składników mineralnych należy ustalać na podstawie potrzeb nawozowych roślin.

Podmioty gospodarujące na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego są zobowiązane do posiadania planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.

Obowiązek sporządzenia planu nawożenia azotem wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Praktyki obowiązkowe dla gospodarstw w zakresie wdrożenia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Ewidencja zbiegów agrotechnicznych związana z nawożeniem azotem zawiera następujące informację:

  1. datę zastosowania nawozu,
  2. rodzaj uprawy i powierzchnię uprawy, na której został zastosowany nawóz,
  3. rodzaj zastosowanego nawozu,
  4. zastosowana dawka nawozu,
  5. termin przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu.

Ewidencję zbiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem prowadzi się w postaci papierowej w formie zapisów własnych, arkuszy, dzienników lub książki nawozowej, bądź w postaci elektronicznej.

Należy przechowywać przez okres 3 lat umowy zbytu czy nabycia nawozów, dokumentację związaną z opóźnieniem terminu stosowania nawozów azotowych, dokumentację związaną z nawożeniem (plany nawozowe, obliczenia maksymalnych dawek azotu).

https://www.lodr.pl/ekologia/534-dokumentacja-w-zakresie-nawozenia-azotem-i-obowiazek-posiadania-planu-nawozenia

Jak stosować nawozy zgodnie zobowiązującym prawem

http://podr.pl/wp-content/uploads/2019/01/broszura-DO%C5%9A-stosowanie-nawoz%C3%B3w-.pdf

 

ĆWICZENIE: podać przykład wypełnionej tabeli, działki mogą być fikcyjne ( co najmniej 3 rubryki)

Tabela do uzupełnienia  Przykładowa ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz