Uncategorized

Zajęcia praktyczne-organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego kl. 3MTP/technik agrobiznesu

Temat: Rozliczanie wyników inwentaryzacji-ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.

1.Rozliczanie niedoborów niezawinionych.

Zaksięgowane niedobory podlegają odpowiedniemu rozliczeniu na podstawie pisemnej decyzji komisji inwentaryzacyjnej po analizie stwierdzonych różnic i wyjaśnień osób materialnie odpowiedzialnych.

Niedobór naturalny mieszczący się w granicach norm i limitów oraz niedobór pozorny rozlicza się:

-w zapasach materiałowych w ciężar (po stronie Wn) konta kosztów  „Zużycie materiałowi energii”

-w zapasach towarowych w ciężar (po stronie Wn) konta kosztów  „Pozostałe koszty rodzajowe”

-w wyrobach gotowych  w ciężar (po stronie Wn) konta kosztów  „Koszt sprzedanych wyrobów gotowych”

w powiązaniu z kontem po stronie Ma „Rozliczenie niedoborów i szkód”

2.Rozliczanie niedoborów zawinionych bezspornych.

Niedobory uznane za zawinione stają się roszczeniami w stosunku do osób materialnie za nie odpowiedzialnych. Wartość niedoboru powinna odzwierciedlać realną szkodę jaką poniósł właściciel. dlatego też niedobory uznane a zawinione powiększa się o tzw. utracone korzyści np. o marże w przypadku towarów handlowych lub o zysk w przypadku wyrobów gotowych przypadający o ujawnione niedobory niezawinione.

Podwyższenie kwoty roszczenia osobie materialnie odpowiedzialnej ma na celu:

-przeciwdziałanie sytuacji, w której opłaca się powodować niedobory,

-odzyskanie od osoby materialnie odpowiedzialnej równowartości składnika majątku.

Zaksięgowanie niedoboru niezawinionego bezspornego do uregulowania przez pracownika następuje po dokonanej wpłacie przez pracownika lub potrąceniu pracownikowi w liście płac należnej kwoty.

3.Rozliczanie niedoborów zawinionych spornych.

W przypadku nieuznania roszczenia za niedobór i odmowy jego spłaty przez osobę materialnie odpowiedzialną kierownik firmy może skierować sprawę do sądu żeby dochodzić swoich roszczeń. W tym celu należy zapłacić koszty postępowania sądowego. W ten sposób powstają tzw. roszczenia sporne. Sąd prawomocnym wyrokiem: ▪zasądza na rzecz firmy kwotę roszczenia lub ▪oddala roszczenie firmy.

W przypadku wykazania salda  na koncie „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” oznacz to, że niedobór zasądzony na rzecz firmy jest w trakcie spłaty przez pracownika.

4.ZADANIA DO WYKONANIA – test sprawdzający w załączeniu Inwentaryzacja TEST zajęcia

Karty pracy proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość KP różnice inwentaryzacyjne, imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac do  29.04.2020 (do środy)

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

 

https://kno.ore.edu.pl/moodle/course/view.php?id=754

MODUŁ V – Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk