1CB (SB_I)1CG (SB_I)Zdalne Lekcje

Prowadzenie produkcji rolniczej 1 CB, 1 CG

Dzień dobry

06.05. 2020 r.

 

T: Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem zajęć jest:

 • wymienić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • omówić konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Przepisy Kodeksu Pracy określają prawa i obowiązki pracownika z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, warto jednak zaznaczyć, że prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zapewnia także art. 66 ust 1 Konstytucji RP.

Na straży przepisów i zasad BHP stoi Państwowa Inspekcja Pracy a także Pracodawca, Kierownik jednakże za bezpieczeństwo w Zakładzie pracy powinni być odpowiedzialni wszyscy , także każda  osoba wykonująca swoje obowiązki służbowe na danym stanowisku.

Materiały do zajęć.

https://kultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_4/pdfy/ponadgim_m1_L2.pdf

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/180081/ul%20PrawaPracownW-Zakresie-bhp-Internet.indd.pdf

 

 1. Obowiązki pracownika z zakresu BHP

Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określa art. 211 Kodeksu pracy.

Pracownik jest obowiązany:

 • przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie
 • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 1. Prawa pracownika z zakresu BHP
 • prawo powstrzymania się od wykonywania pracy (w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom),
 • prawo oddalenia się z miejsca zagrożenia ( jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia ),
 • prawo powstrzymania się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej (w przypadku, gdy stan psychofizyczny pracownika nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób).

 

 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy określone zostały w art. 207 – 2093 Kodeksu pracy.

 

Zgodnie z tymi przepisami pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności do:

 • organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wydawania poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceń,
 • reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywania środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględniania ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewniania wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniania wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

 

 • Pracodawca ma obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez wymaganego szkolenia w zakresie BHP.

 

 • Pracodawca jest zobowiązany do dostarczania pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowania go o sposobach posługiwania się nimi. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy

 

 1. Pracodawca ma prawo:
 • Nadzorować i kontrolować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Stosować w stosunku do pracowników naruszających zasady bhp kary porządkowe.
 • W jaskrawych przypadkach naruszenie przepisów bhp przez pracowników pracodawca może wypowiedzieć a nawet rozwiązać umowę o pracę.
 1. Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Za naruszenie wymogów bezpieczeństwa odpowiadać mogą pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownicy szeregowi. W przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych może też rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne na podst. art. 52 pkt. 1 k.p.

 1. Rodzaje kar za naruszenie przepisów o ochronie pracy.
 • kary porządkowe (upomnienie, nagana, kara pieniężna),
 • odpowiedzialność wykroczeniowa (mandat karny, skierowanie sprawy do sądu grodzkiego),
 • odpowiedzialność karna,
 • odpowiedzialność cywilna

 

Podsumowanie

Zachęcam do obejrzenia krótkiej prezentacji, która pomoże Wam w utrwaleniu wiedzy na temat praw i obowiązków zarówno pracownika jak i pracodawcy.

https://prezi.com/h503xaolafaj/prawa-i-obowiazki-pracodawcy-w-zakresie-bhp/

Zał.1. Prawa i obow.prac.i pracod.Klasa 1CB,CG

Skorzystajcie z notatek, pomocy dydaktycznych, które  otrzymaliście i rozwiążcie test, który jest podsumowaniem i uzupełnieniem wiadomości a także potwierdzeniem udziału w lekcji.

Prześlijcie rozwiązania na mój adres mailowy: martagierej@wp.pl do dnia 13.05.2020 r.

W razie pytań, wątpliwości czy problemów proszę o kontakt na adres martagierej@wp.pl

Miłej pracy!

Marta Marecka-Gierej