Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2PT

Temat: Etyka biznesu.

1.Etyka biznesu określa normy postępowania przedsiębiorców. Nieetyczne zachowania przedsiębiorców wynikają z niewłaściwego korzystania z wolności gospodarczej oraz dążenia do osiągnięcia zysku za wszelką cenę. Przykładem nieetycznych zachowań  przedsiębiorców są:

a)zmowy cenowe mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu cen. To prowadzi do zwiększania zysków przedsiębiorstw uczestniczących w tym procederze. Takie działanie jest prawnie zabronione, dlatego poszkodowane firmy często domagają się wysokich odszkodowań za poniesione straty.

b)korupcja to jedna z najgroźniejszych i najpowszechniejszych patologii życia publicznego. Przekupstwo urzędników państwowych, płatna protekcja, wykorzystywanie środków publicznych w interesie prywatnych osób destabilizuje instytucję państwa oraz gospodarkę.

c)nadużywanie stanowiska

d)ukrywanie realnych dochodów przed organami administracji państwowej

Czynnikami sprzyjającymi korupcji jest:

a)obopólna chęć uzyskania korzyści tak zarówno przez dającego, jak i przyjmującego łapówkę

b)niskie dochody lub kłopoty finansowe przyjmującego korzyść majątkową

c)nierówny dostęp różnych grup społecznych do opieki zdrowotnej, edukacji, dobrej pracy albo do kredytów bankowych , ulg podatkowych, subwencji.

2.Etyczny kodeks biznesu.

W celu popularyzacji postaw etycznych przedsiębiorstwa tworzą kodeksy etyczne oraz podejmują aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Etyczny kodeks biznesu reguluje problemy dotyczące:

▪dostarczania klientom wartościowych towarów i usług

▪tworzenia nowych miejsc pracy

▪zapewnienia inwestorom zwrotu nakładów od powierzonego kapitału

▪promowania wynalazczości

▪dbałość o środowisko naturalne

▪wspomagania i sponsorowania działań społecznie użytecznych.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki do tematu.

http://www.podrecznik.edugate.pl/5-przedsiebiorstwo/5-11-etyka-w-biznesie/

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk