Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2PT

Temat: Formy rozwiązania umowy o pracę.

1.Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie stosunku pracy jest sposobem ustania, tj. zakończenia stosunku pracy, które następuje w wyniku złożenia oświadczenia woli przez jedną lub obie strony umowy o pracę. Rozwiązanie stosunku pracy następuje albo z woli obu stron (porozumienie stron, upływ czasu w przypadku umowy terminowej) albo z inicjatywy jednej ze strony stosunku pracy (pracownika lub pracodawcy) na postawie złożenia w odpowiedniej formie oświadczenia woli (oświadczenie jednej ze strony o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia).

Ponadto przepisy Kodeksu pracy przewidują określone sytuacje, w których stosunek pracy ustaje z mocy samego prawa (ex lege) z reguły niezależnie od woli stron (np. śmierć pracodawcy, śmierć pracownika, upływ 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania) – jest to wygaśnięcie stosunku pracy, a więc i umowy bez potrzeby składania jakichś oświadczeń.

2.Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Kodeks pracy przewiduje następujące formy rozwiązania umowy o pracę:

1)Rozwiązanie na mocy porozumienia stron – ma miejsce jeżeli jedna ze stron chce zakończyć współpracę , a druga wyrazi na to zgodę;

2)Rozwiązanie umowy pracę za wypowiedzeniem – następuje z upływem okresu wypowiedzenia;

3)Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – z winy pracownika w razie , gdy nastąpi:

-ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych to zachowanie pracownika sprzeczne z jego obowiązkami, które jest umyślne lub wynika z rażącego niedbalstwa, np. nieusprawiedliwione opuszczanie pracy, przebywanie w miejscu i czasie pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, usiłowanie kradzieży. Popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

4)Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta;

5)Rozwiązanie umowy o pracę w wyniku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy i płacy.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk