Uncategorized

Harmonogram  rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Załącznik nr 1

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

Harmonogram  rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Lp. Czynności Data rozpoczęcia (godzina rozpoczęcia) Data zakończenia (godzina zakończenia)
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły(w przypadku rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego wyboru). 15 czerwca 2020r.

godz. 8. 00

10 lipca 2020r.

do godz. 15.00

2. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej 15 czerwca 2020 r. 14 sierpnia 2020 r.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Wprowadzenie  do systemu danych
o ocenach końcowo rocznych (dostarczenie kopii świadectwa w przypadku kandydatów nieobjętych naborem elektronicznym)

26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie.

(dostarczenie kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ośmioklasisty w  przypadku kandydatów nieobjętych naborem elektronicznym)

31 lipca 2020r. do  4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
5. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

12 sierpnia 2020 r.

6.  Potwierdzenie  przez  kandydatów woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu** 13 sierpnia 2020r.

godz. 8.00

18 sierpnia 2020r. godz. 15.00
7. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc. 19 sierpnia 2020 r.

– do godz. 14.00

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020