Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 3CB

Temat: Giełdy towarowe.

Celem lekcji jest określenie warunków sprzedaży na giełdach towarowych.

Podstawowym celem giełdy towarowej, stanowiącym istotę jej działania, jest stworzenie przestrzeni handlowej, aby członkowie mieli udogodnienia w handlu określonymi towarami.

Cechą charakterystyczną giełdy towarowej, jest to, że towar nie występuje na niej fizycznie, a transakcje mogą być zawierane na towary, które znajdują się nieraz bardzo daleko, w odległym miejscu od siedziby giełdy.

Giełdy towarowe spełniają główną rolę w obrocie towarami rolno-spożywczymi. Towarami będącymi przedmiotem najbardziej ożywionego handlu giełdowego są:

1)zbożapszenicakukurydzajęczmieńowiesżytoryż,

2)inne towary roślinnecukierkawakakaosoja (ziarnośrutaolej), nasiona i oleje lniane i rzepakowebawełnakauczukziemniakidrewno,

3)towary pochodzenia zwierzęcego: bydło żywe i prosięta, bydło tuczone, tusze wołowe i wieprzowebrojleryjajawełna,

4)metalemiedźzłotoaluminiumcynacynkołównikielsrebro,

5)surowce i produkty chemiczne: ropa naftowabenzynaolej napędowy i opałowypropan.

Towary mogą być również w różnym stadium produkcji i obrotu towarowego. W związku z tym towary sprzedawane i kupowane na giełdzie muszą być jednorodne pod względem cech. Muszą to więc być takie towary, które można uszeregować według pewnych ich właściwości, czyli wystandaryzowane. Oznacza to, że wszystkie jednostki towaru określone danym standardem są jednolite pod względem jakościowym. Dlatego każda partia określonego towaru giełdowego ma takie same cechy, wskutek czego kupującemu jest obojętne, którą partię kupuje. Standaryzacja umożliwia zawieranie transakcji bez konieczności obejrzenia przedmiotu zakupu, a przepisach każdej giełdy jest dokładnie określone, jaki towar ma być dostarczony i wystarczy jedynie posługiwać się nazwami towarów wystandaryzowanych i numerami odmian lub gatunków. Regulamin giełdy określa nie tylko rodzaje towarów dopuszczonych do obrotu oraz obowiązujące standardy, lecz także najmniejsze jednostki ilościowe, które mogą być przedmiotem transakcji. Taka najmniejsza jednostka ilościowa, w której przeprowadza się propozycję kupna – sprzedaży na danej giełdzie, nazywa się kontraktem.

Transakcje na giełdzie towarowej przeprowadza się przez wywołanie i uwidocznienie na tablicy, np. zapisanie na tablicy, wyświetlenie – stosowanie do zwyczajów giełdy – cen ofert zgłoszonych do sprzedaży oraz cen ofert zgłoszonych do zakupu. Po konfrontacji ofert sprzedaży i kupna oraz uzgodnieniu cen, transakcję przeprowadzają maklerzy i na dowód tego wystawiają notę kupna – sprzedaży. Zawiera ona określenie sprzedającego i kupującego, nazwę towaru i jego cechy, ilość i cenę towaru, termin dostawy i nazwiska maklerów lub nazwy firm maklerskich. Kursy giełdowe po zakończeniu każdej sesji giełdowej są ogłoszone w formie notowań giełdowych lub zestawienia, zwanego cedułą giełdową. Giełdy ogłaszają zazwyczaj trzy rodzaje notowań (cen): kurs sprzedaży, po którym dysponenci towarem skłonni są go sprzedać, kurs kupna, po którym nabywcy są skłonni kupić towar, oraz kurs, po którym zawarto transakcje. Ten ostatni, to kurs transakcyjny lub kurs rozliczeniowy, po którym prowadzi się różne rozliczenia między członkami giełdy. Na niektórych giełdach notuje się i ogłasza kursy(ceny) z początku, środka i zakończenia sesji giełdowej, co pozwala się zorientować, jakie są krótkookresowe tendencje cen danych towarów.

Czynniki wpływające na poziom cen mogą prowadzić do wzrostu lub spadku cen określonych towarów na giełdzie. Jeżeli ceny, czyli notowania danego towaru na giełdzie rosną, to mówimy, że mamy do czynienia z hossą. To samo odnosi się do wzrostu kursów na giełdzie pieniężnej i papierów wartościowych. Jeśli następuje spadek cen towarów lub kursu papierów wartościowych, to taką sytuację nazywamy bessą. Określenia te (hossa i bessa ) są używane również do określenia rodzajów operacji giełdowych (mających często charakter spekulacyjny) powodujących wzrost lub obniżenie kursów giełdowych na towary lub papiery wartościowe. Jeżeli w grę wchodzi czynnik spekulacyjny, to w celu wywołania hossy, oznaczającej podnoszenie kursów giełdowych, organizuje się zakup dużej ilości towarów. Kupcy zainteresowani zwyżką cen i opierających na tym swe zyski, czyli grający na zwyżkę cen, nazywani są na giełdach anglosaskich bykami, zainteresowani natomiast zniżką cen-niedźwiedziami.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę wynosi 3 mln zł, a spółki prowadzącej giełdę, na której jest dokonywany obrót wyłącznie oznaczonych co do gatunku rzeczy, wynosi 1 mln zł. Akcje spółki prowadzącej giełdę mogą być wyłącznie imienne.

Prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia, które wydaje Minister Finansów na wniosek spółki zaopiniowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Za udzielenie zezwolenia należy się opłata w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro, ustalanej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

ZADANIA do wykonania. W oparciu o powyższy materiał odpowiedz na pytania:

1)Wymień cechy giełdy towarowej (przynajmniej trzy cechy)

a.

b.

c.

2)Co to jest

  1. hossa
  2. bessa

4) Czym się handluje na giełdzie towarowej?

a.

b.

c.

d.

3)Podaj dwa przykłady (nazwy) towarowej giełdy rolnej

a.

b.

Odpowiedzi proszę przesłać na maila beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość Ćw. GIEŁDA imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 24.04.2020r. (do piątku)

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk