Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II FTP

Temat: Spółki osobowe – spółka cywilna.

Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z zasadami tworzenia spółki cywilnej.
Omówimy:
1. Powstanie spółki.
2. Zobowiązanie wspólników wynikające z umowy.
3. Cel spółki.
4. Określenie firmy spółki.
5. Wysokość kapitału wniesiona do spółki.
6. Majątek spółki.
7. Prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki.
8. Udział w zyskach i stratach.
9. Odpowiedzialność za zobowiązania.
10. Rozwiązanie spółki.
Uregulowania prawne dotyczące spółki cywilnej znajdują się w Art. 860-875 Kodeksu cywilnego.
Ad. 1 Powstanie spółki.
Spółka cywilna powstaje w wyniku umowy zawartej między wspólnikami.

Ad. 2 Zobowiązanie wspólników wynikające z umowy.
Wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Ad. 3 Cel spółki.
Celem spółki jest cel gospodarczy, ale nie koniecznie zarobkowy np.: wybudowanie wodociągu, wybudowanie domu, utrzymanie sieci internetowej.

Ad. 4 Określenie firmy spółki.
W firmie spółki należy umieścić imię i nazwisko wspólników oraz oznaczenie „spółka cywilna” lub s.c.”

Ad. 5 Wysokość kapitału wniesiona do spółki.
W przepisach wysokość kapitału spółki nie została określona, zależy więc od woli wspólników.

Ad. 6 Majątek spółki.
Wniesione przez wspólników wkłady składają się na majątek spółki.

Ad. 7 Prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki.
Do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej uprawniony, a zarazem zobowiązany jest każdy wspólnik.

Ad. 8 Udział w zyskach i stratach.
Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach. W praktyce, jeśli wspólnicy wnoszą udziały o różnych wartościach, to ich udziały w zyskach i stratach są proporcjonalne do wniesionego wkładu.

Ad. 9 Odpowiedzialność za zobowiązania.
Stronami w czynnościach prawnych i procesowych są zawsze wspólnicy tzn. zobowiązanie zaciągają panowie X i Y, a nie spółka panów X i Y którzy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie, tzn. wierzyciel może zająć majątek dowolnego wspólnika, niezależnie od tego, który ze wspólników zaciągnął takie zobowiązanie w imieniu spółki. Spółka nie posiada osobowości prawnej.

Ad. 10 Rozwiązanie spółki.
Spółka może być rozwiązana gdy:

~ wspólnicy podjęli taką uchwałę
~ upłyną czas na jaki została zawarta
~ został osiągnięty cel
~ ogłoszono wyrok sądu o rozwiązanie
~ ogłoszono upadłość spółki
~ śmierć wspólnika w spółce dwuosobowej
~ wystąpienie wspólnika w spółce dwuosobowej

Proszę zapoznać się z charakterystyką spółki cywilnej umieszczonej na 5,6,7 stronie
Formy organizaxcyjno prawne przedsiębiorstw

Podsumowanie
Uzupełnieniem wiadomości może być prezentacja podsumowująca materiał (o spółce cywilnej slajd 6) Jak otworzycie stronę to należy wcisnąć uruchom prezentację (prezentacja – działalność gospodarcza)
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/dzialalnosc-gospodarcza

Praca domowa
Proszę podać 3 przykłady firm spółki cywilnej.
Proszę abyście w oparciu o udostępniony materiał odpowiedzieli na pytanie:
Kiedy spółka cywilna ma obowiązek przekształcenia się w spółkę jawną?

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP3 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 04.04.2020

Oczekuję również na prace z poprzedniego tematu.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna