Uncategorized

Działalność gospodarcza w agrobiznesie. Kl. III MTP

Temat: Instytucje działające na rzecz rolnictwa.

Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Omówimy:

  1. Rolę i zadania Agencji Rynku Rolnego.
  2. Rolę i zadania Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

Agencja Rynku Rolnego jest instytucją rządową, powstała na podstawie ustawy z 7 czerwca 1990 r.  Celem jej działania jest stabilizacja rynku rolnego i ochrona dochodów producentów rolnych.

 

Szczegółowe zadania dotyczą:

  • interwencyjnego skupu nadwyżek produkcyjnych;
  • interwencyjnej sprzedaży;
  • gromadzenia rezerw produktów rolnych i ich przetworów;
  • prowadzenie monitoringu gospodarki żywnościowej i formułowania propozycji dla rządu dotyczących konkretnych rynków

 

Agencja Rynku Rolnego od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (od 1 maja 2004 roku) jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym.
Administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Siedzibą Agencji jest Warszawa. W skład Agencji wchodzi biuro Agencji zwane „Centralą” i 16 Oddziałów Terenowych działających na terenie województwa.

ARR istniała do 1 września 2017 . Agencja 1 września 2017 została połączona z Agencją Nieruchomości Rolnych i przekształcona w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Proszę zapoznać się z krótką charakterystyką ARR. W tym celu przeczytajcie informacje ze strony

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencja_Rynku_Rolnego

Proszę zapoznać się krótką charakterystyką KOWR. W tym celu przeczytajcie informacje ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_O%C5%9Brodek_Wsparcia_Rolnictwa

 

Wyszukajcie odpowiedzi na pytania:

  1. Kiedy powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?
  2. Jaka jest struktura organizacyjna KOWR? (jaki jest skład)
  3. Gdzie mieści się siedziba KOWR?
  4. Jakie zadania realizuje?

 

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując   w tytule wiadomość KP5 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 21.05.2020

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna