Uncategorized

Chemia 1PT, 27.05.2020r.

27.05.2020r.

Temat: Obliczenia stechiometryczne.

  1. Obliczenia wynikające z ilościowej interpretacji zapisu równania reakcji chemicznej i wykorzystujące prawo zachowania masy noszą nazwę obliczeń stechiometrycznych.

Każde równanie reakcji chemicznej zawiera informacje, jakie substancje i w jakich stosunkach ilościowych ze sobą reagują, można je odczytać na wiele sposobów:

– cząsteczkowy

– molowy

– ilościowo w masach molowych

– ilościowo w objętościach molowych

– ilościowo w liczbach cząsteczek wynikających z liczby Avogadra

  1. Przykłady zadań

Zadanie 1. Oblicz objętość wodoru w warunkach normalnych, jaka wydzieli się w reakcji 15 g glinu z nadmiarem kwasu solnego.

MAl =27 g/mol

15g                                         x dm3

2 Al  + 6 HCl  → 2 AlCl3  +    3H2  

2*27g                                     3*22,4 dm3

Z równania reakcji wynika, że

z 15 g Al powstaje x dm3 H2

z 54 g Al powstaje 67,2 dm3 H2

zatem

x * 54 g= 15 g * 67,2 dm3

x = 15 g * 67,2 dm3 / 54 g

x = 18,67 dm3

 Odpowiedź: W reakcji 15 g glinu z nadmiarem kwasu solnego wydzieli się 18,67 dm3 wodoru.

Zadanie 2. Oblicz masę wodorotlenku sodu, potrzebną do zobojętnienia roztworu zawierającego 20g kwasu siarkowego (VI).

MNa =23 g/mol            MO =16 g/mol             MH=1 g/mol               MS =32 g/mol

MNaOH =23 +16 + 1 =40 g/mol                       M H2SO4= 2*1 + 32 + 4*16 = 98 g/mol

x g                  20 g

2 NaOH   +   H2SO4 Na2SO4 + 2H2O

2*40g              98 g

Z równania reakcji wynika, że

z x g NaOH powstaje 20 g H2SO4

z 80 g NaOH powstaje 98 g H2SO4

zatem

x *98g =80g *20g

x=80g *20g/98 g

x =16,3 g

Odpowiedź: Do zobojętnienia roztworu zawierającego 20 g kwasu siarkowego (VI) potrzeba 16,3 g wodorotlenku sodu.

Zadanie 3.Oblicz, ile:

a) moli

b) gramów

c) cząsteczek

d) dm3 (warunki normalne)

wodoru wydzieli się w reakcji 117 g potasu z kwasem siarkowym (VI).

a) MK =39 g/mol MH=1 g/mol

117 g                                      x moli

2 K   +   H2SO4 → K2SO4 + H2

2*39 g                                     1 mol

Z równania reakcji wynika, że

z 117 g K powstaje x moli H2

z 78 g K powstaje 1 mol H2

zatem

x *78g =117g * 1 mol

x=117g * 1 mol/78 g

x =1,5 mola wodoru

b)

117 g                                      x g

2 K   +   H2SO4 → K2SO4 + H2

2*39g                                     2*1g

Z równania reakcji wynika, że

z 117 g K powstaje x g H2

z 78 g K powstaje   2 g H2

zatem

x *78g =117g * 2 g

x=117g * 2g/78 g

x =3 g wodoru

c)

117 g                                      x cząst.

2 K   +   H2SO4 → K2SO4 + H2

2*39g                                     6,02*1023cz.

Z równania reakcji wynika, że

z 117 g K powstaje x cząsteczek H2

z 78 g K powstaje 6,02*1023 cząsteczek H2

zatem

x *78g =117g * 6,02*1023

x=117g * 6,02*1023/78 g

x =9,03*1023 cząsteczek wodoru

d)

117 g                                      x dm3

2 K   +   H2SO4 → K2SO4 + H2

2*39g                                     22,4 dm3

Z równania reakcji wynika, że

z 117 g K powstaje x dm3 H2

z 78 g K powstaje 22,4 dm3 H2

zatem

x *78g =117g * 22,4 dm3

x=117g * 22,4dm3/78 g

x =33,6 dm3 wodoru

Odpowiedź:W reakcji 117 g potasu z kwasem siarkowym (VI) wydzieli się:

  1. a) 1,5 mola wodoru
  2. b) 3 g wodoru
  3. c) 9,03 *1023 cząsteczek wodoru
  4. d) 33,6 dm3 H2 odmierzonego w warunkach normalnych

 

 

3. Podsumowanie –powtórz pojęcia i rozwiąż zadania

https://www.youtube.com/watch?v=So4J1ruUqcM

https://www.youtube.com/watch?v=n_0krBu4VFM

  1. Zadania domowe

Zadanie 1. Oblicz masę produktu powstającego w rekcji 40 g glinu z tlenem.

Zadanie 2. Oblicz, objętość wodoru w warunkach normalnych, wydzielającą się w wyniku reakcji 40 g wapnia z kwasem solnym.

Zadanie 3. z podręcznika, strona 152.

Oblicz:

a) Liczbę moli

b) Objętość w warunkach normalnych

c) Liczbę cząsteczek

d) Masę wyrażona w gramach

amoniaku, który powstanie w wyniku rozkładu 0,25 mola wodorowęglanu amonu podczas pieczenia ciastek.

Rozwiązania zadań proszę przesłać 27 maja do godz.20.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak