Uncategorized

Religia kl.IP4 i kl.IBT

Religia 18.05.2020r.

Temat: Przyjmowanie Komunii świętej –  III przykazanie kościelne.

Katechizm Kościoła Katolickiego

2042
„Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię świętą”
– określa minimum w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej w związku ze świętami wielkanocnymi, źródłem i centrum liturgii chrześcijańskiej.

 

Komunie św. nazywamy Najświętszym Sakramentem ponieważ pod postaciami chleba i wina jest rzeczywiście (bez względu na naszą wiarę) obecny Jezus Chrystus.

Zrozumiałą (naturalną) rzeczą winno być pragnienie każdego wierzącego by do tego sakramentu przystępować jak najczęściej, a nie tylko raz w roku.

Eucharystia nie jest nagrodą za doskonałe życie, ale umocnieniem na drodze dążenia do świętości. Ona też gładzi grzechy lekkie.

Od Komunii św. odgradza nas jedynie grzech ciężki (śmiertelny), czyli świadome i dobrowolne sprzeciwienie się w rzeczy ważnej prawu Bożemu lub kościelnemu.

Przypomnimy sobie teraz znaczenie pojęcia Eucharystia.

 

Eucharystia -gr.eucharistia -dziękczynienie, łamanie chleba, Ciało Chrystusa, Uczta Pańska, sakrament Ciała i Krwi Chrystusa, który pod postaciami chleba pszennego i wina gronowego jest obecny prawdziwie, realnie i istotnie mocą słów konsekracji wypowiadanych przez kapłana. Słowa konsekracji(poświęcenia) są powtórzeniem słów wypowiedzianych przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy: „To jest ciało moje”, i „To jest kielich krwi mojej”.

Po konsekracji pod względem fizycznym i chemicznym wino i chleb są dokładnie takie same nawet w mikroskopijnym zakresie. J. Ratzinger w książce „O problemach Transsubstancji” napisał: Pan nie jest obecny jak naturalna rzecz, lecz w sposób osobowy i w ukierunkowaniu na osobę… Św. Tomasz z Akwenu też podkreśla, że Pan nie jest obecny przestrzennie, lecz osobowo a zatem obecny jak osoby sobie bliskie nawzajem.

Dokonuje się przemiana istoty nie tylko pokarmu, lecz także całego wydarzenia w wierze wspólnoty eucharystycznej. Uczta nie jest zwykłą ucztą sycącą głód, czy tylko wyrazem ludzkiej wspólnoty i braterstwa, jest znakiem wspólnoty Jezusa Chrystusa z nami w miłości poprzez jego ofiarowanie się za nas. Cały zewnętrzny rytuał jest znakiem innej rzeczywistości. Przewodniczący celebracji jest nie tylko przewodnikiem zgromadzenia, lecz działa w osobie Chrystusa. Słowa konsekracji, są słowami prawdziwego i Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa. Rozdzielanie pokarmu –„bierzcie jedzcie, i pijcie” – są dokonywaniem się jego ofiarowania za nas. Sam chleb, który spożywamy, jest Nim, Jego ciałem, Jego życiem, Jego osobą. Proces spożywania nie jest już tylko zwykłym przyjmowaniem pokarmu, lecz pożywieniem na życie wieczne, pożywieniem naszej wiary, nadziei i miłości. Cała komunikująca wspólnota nie jest już gromadą poszczególnych grzeszników, lecz wspólnotą braci i sióstr, członkami Jego ciała, ciała Pana.

Ile razy dziennie można przyjąć Komunię świętą?

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego z dnia 25 stycznia 1983 r., ogłoszony przez papieża Jana Pawła II, stwierdza:

Kto przyjął już Najświętszą Eucharystię, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu kan. 921, § 2.” (Kan. 917).

Obecnie można więc przyjąć Komunię św. w tym samym dniu, ale tylko drugi raz i tylko w ramach Mszy św. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza też :

 

„Jak najbardziej zaleca się, ażeby wierni przyjmowali Komunię świętą podczas sprawowania Eucharystii. Proszącym jednak o nią dla słusznej racji poza Mszą świętą, należy udzielić, zachowując obrzędy liturgiczne”. (Kan. 918).

Jako słuszne racje uznaje się przyczyny związane z pracą czy ze zdrowiem, a obrzędy liturgiczne, o których mowa, opisane są w księdze Komunia święta poza Mszą świętą (1979). Także Konstytucja Sacrosanctum concilium (nr 65) zaleca przyjmowanie Komunii św. podczas Mszy św., wyjaśniając, że stanowi ona pełne uczestnictwo w Ofierze Mszy św. Obecne obrzędy tworzą prawdziwą i rzeczywistą celebrację eucharystyczną, w której uwypuklone jest znaczenie Komunii. Słowa użyte przez Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy i powtarzane aż do dziś podczas każdej Mszy św. brzmią następująco:

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej, Nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana, na odpuszczenie grzechów”.

Komunia musi więc otwierać się na osobę Jezusa Chrystusa, a jednocześnie na Jego dzieło zbawcze. Komunia św. odbywa się podczas celebracji obrzędu, odtwarzającego Ostatnią Wieczerzę Chrystusa. Według nauczania Kościoła, Chrystus ustanowił Eucharystię, aby była przyjmowana jako pokarm i napój. Uczestniczyć w celebracji eucharystycznej i nie móc przystąpić do Komunii św., byłoby tym samym, co zasiąść przy zastawionym stole, nie mogąc jeść ani pić.

 

Zadanie:
Zachęcam Was aby w najbliższym czasie uczestniczyć we Mszy św. i przyjąć Komunię Świętą.

Z poważaniem,
Małgorzata Łobejko