Uncategorized

Produkcja roślinna 3 CB

Dzień dobry

15.05.2020 r.

 

T: Uprawa poplonów ścierniskowych.

Celem lekcji jest określenie pojęcia poplonów oraz  wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

 1. Pojęcie poplonu ścierniskowego

Poplon jest to roślina uprawiana pomiędzy dwoma plonami głównymi. Wykorzystywana na zbiory zielonej masy, siano, kiszonkę lub na przyoranie jako zielony nawóz.

 1. Rodzaje poplonów.
 • poplony ozime – wysiewane jesienią po całkowitym zbiorze plonu głównego, natomiast zbierane są wiosną roku następnego. Poplon ozimy to m.in. rzepak, żyto.
 • poplony ścierniskowe – wysiewane są w drugiej połowie lata zaraz po zbiorze wczesnego plonu głównego, zbierane jesienią, zalicza się do niego: rzepę ścierniskową, peluszkę, gorczyce białą.
 • wsiewki międzyplonowe– siane są one wiosną wraz z plonem głównym, pozostając do jesieni tego samego roku. (saradela wsiana w żyto).

 

 1. Cechy roślin na poplon

W poplonie ścierniskowym trzeba wybierać rośliny charakteryzujące się:

 • krótkim okresem wegetacji,
 • szybkimi wschodami i początkowym wzrostem,
 • małymi potrzebami wody do kiełkowania i wschodów,
 • małymi wymaganiami glebowymi
 • niską ceną nasion.

 

 1. Dobór roślin
 • na gleby słabsze: łubin żółty, seradelę facelię i żyto;
 • na gleby średnie: groch siewny pastewny (peluszkę) słonecznik, łubin wąskolistny, gorczycę białą, rzodkiew oleistą, wykę ozimą;
 • na gleby żyzne: bobik i wykę jadalną, rzepak i rzepik ozimy.

 

 1. Korzyści wynikające z uprawy poplonów ścierniskowych:
 • sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów co powoduje hamowanie wzrostu chwastów.
 • przyczyniają się do wydobycia składników mineralnych z głębszych warstw ziemi
 • spulchniają glebę
 • zapobiegają wypłukaniu składników odżywczych z gleby.
 • wzbogacają glebę w składniki mineralne głównie w azot.

 

 

 1. Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne oraz siew.

a.Przedsiewna uprawa roli

Natychmiast po zbiorze przedplonu należy wykonać orkę na głębokość 12-15 cm lub spulchnić glebę glebogryzarką, a następnie doprawić agregatem z wałem strunowym na głębokość 2-3 cm dla nasion drobnych lub 4-6 cm dla nasion grubych.

 1. Nawożenie

Bardzo ważnym warunkiem udania się poplonu jest jego nawożenie. Na ściernisko przed wykonaniem orki należy zastosować nawożenie w ilości 40-50 kg P2O5 i 60-80 kg K2O na hektar oraz około 60 kg N – połowę przed siewem a resztę w trakcie wegetacji poplonu. W przypadku siewu roślin motylkowatych – z nawożenia azotem można zrezygnować całkowicie.

PAMIĘTAJ! Należy przestrzegać wymogów „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” w zakresie dopuszczalnej dawki azotu z nawozów naturalnych w czystym składniku wynoszącej 170 kg N/ha użytków rolnych!

 

c.Siew

 

Ilość wysiewu nasion powinna zapewnić dobre zwarcie łanu: dostateczne zakrycie międzyrzędzi przeciwdziała zachwaszczeniu. Materiał siewny przeznaczony na międzyplony powinien być wysokiej jakości. Nasiona roślin motylkowych należy przed siewem zaprawić nitraginą.

Nasiona drobne, np. roślin krzyżowych oraz łubinów, siejemy na głębokość 1,5-3 cm, natomiast nasiona grube (rośliny strączkowe z wyjątkiem łubinów) głębiej – do 4- 5 cm.

 

 1. Zasady obowiązujące podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

Proponuję tutaj przyjrzeć się zasadom Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej i Zasadom Wzajemnej Zgodności.

Pomoże Wam link. file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/09_7.1_PPR_tresc%20(1).pdf

Zakres Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej (ZDPR) dotyczy:

 • stosowania i przechowywania nawozów;
 • stosowania ścieków w gospodarstwie – muszą być wstępnie oczyszczone, spełniać normy sanitarne i nie mogą zawierać zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne ilości, nie można ich stosować w uprawach roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta, muszą pochodzić z zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne na ich stosowanie w rolnictwie;
 • stosowania komunalnych osadów ściekowych – wyłącznie na gruntach o pH powyżej 5,6, o zawartości metali ciężkich określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska;
 • stosowania środków ochrony roślin;
 • gospodarowania na użytkach zielonych;
 • utrzymania czystości i porządku w gospodarstwie;
 • ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • ochrony gleby;
 • ochrony zasobów wodnych.

 

Podsumowanie:

 

https://kno.ore.edu.pl/moodle/mod/resource/view.php?id=50141 .Videocast podsumowujący prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

 

 

Wypisz do zeszytu przedmiotowego 3 zasady wzajemnej zgodności. Zdjęcia prześlij na adres e-mailowy martagierej@wp.pl. do dnia 19.05.2020 r.

 

 

 

Dla chętnych proponuję obejrzenie filmiku o poplonach oraz dodatkowe linki:

https://www.youtube.com/watch?v=r1yzAQXC6p0

 

 

https://kalendarzrolnikow.pl/5359/poplony-do-zlobu-i-koryta

 

 

http://agro-technika.pl/archiwa/poplony-scierniskowe/

 

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej