AktualnościKonkursy

Konkurs „ŚWIĘTO 3 MAJA W KADRZE”

Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego „3 Maja w kadrze ‘’

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „3 Maja w kadrze ‘’, zwanym dalej
„konkursem”, jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.
2. Celem konkursu jest:
1) edukacja historyczna na temat ważnych dla historii Polski wydarzeń;
2) rozwijanie umiejętności obserwacji i dokumentowania pamiątek podczas
uroczystości narodowych;
3) upowszechnianie i popularyzacja fotografii podtrzymujących pamięć o
polskich świętach narodowych;
4) kształtowanie postaw patriotycznych;
5) zachęcenie do udziału w obchodach święta narodowego –„ 3 Maja’’.
3. Zadanie konkursowe polega na ukazaniu za pośrednictwem wykonanej
fotografii, w jaki sposób obchodzone jest święto 3 maja w regionie , w którym
mieszka uczeń.

§ 2. Szczegóły konkursu.
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSCKR w Jabłoniu.
2. Nad przebiegiem konkursu, oceną prac oraz wytypowaniem zwycięzców
czuwa Komisja Konkursowa.

§ 3. Zasady udziału w konkursie.
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie fotografii, obrazującej
obchody święta narodowego 3 Maja w regionie , w którym mieszkają. Do
fotografii należy dodać krótkie hasło wyrażające wdzięczność i przywiązanie do
wolnej Ojczyzny.

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, z zastrzeżeniem: nie zezwala się na
stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików, kolaży lub dokonywania zmian w oryginalnej
kompozycji zdjęcia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonej pracy konkursowej
w sytuacji, gdy uzna ją za nieodpowiednią (zdjęcia nieobyczajne, gloryfikujące
ustrój totalitarny, w jakikolwiek sposób obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi
obyczajami i wreszcie w sposób oczywisty naruszającą prawa lub dobra
osobiste osób trzecich).
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2024 r. 10. Wyniki konkursu
zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły – Organizatora.

§ 4. Komisja konkursowa i wyłonienie zwycięzców
1. Komisja konkursowa składa się z trzech osób.
2. Zadaniem Komisji jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac
uczestników.
3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane przez Jury.
4. Komisja konkursowa ocenia nadesłane przez uczestników konkursu prace
mając na uwadze:
1) zgodność z postanowieniami zawartymi w § 2 niniejszego regulaminu.
Komisja ma prawo nieoceniania prac uczestników, które są niezgodne z
wymogami wymienionymi w §2;
2) walory artystyczne (1-5 pkt);
3) kadrowanie (1-5 pkt);
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5. Nagrody i wyróżnienia
1. W konkursie przyznane zostaną nagrody i dyplomy.
Prawa autorskie

1. Przedstawiciele ustawowi Uczestników konkursu oświadczają, akceptując
regulamin, że posiadają pełnię praw autorskich do zdjęć.
2. Z chwilą przesłania zdjęć na konkurs Organizator uzyskuje nieodpłatną,
niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie licencję na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci
komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską,
cyfrową i elektroniczną na jakimkolwiek nośniku;
2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu egzemplarzy
wytworzonych zgodnie z pkt 1;
3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej zdjęć w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
4) publiczna prezentacja zdjęć, np. w formie wystawy;
5) wykorzystanie zdjęć do celów naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji
misji edukacyjnej Organizatora, w tym prezentowanie zdjęć w prasie, telewizji.
3. Zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2, wyraża przedstawiciel
ustawowy Uczestnika konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 4 poprzez
akceptację treści regulaminu

§ 6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Pozyskane dane osobowe opiekuna/rodzica, niepełnoletniego uczestnika
konkursu, laureata przetwarzane będą w celach:
1) organizacji i udziału w konkursie fotograficznym 3 MAJA W KADRZE;
2) publikacji danych osobowych uczestnika konkursu, a w przypadku wyrażenia
zgody również ich wizerunków w celu zamieszczenia relacji z przebiegu
konkursu, wręczenia nagród, prezentowania pracy konkursowej;
3) wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania
prac konkursowych w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora,
mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora oraz
w miejscu pamięci.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie
niezbędne do wykonania umowy – regulaminu konkursu publicznym – art. 53

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu regulaminu na
stronie Organizatora.
2. Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany daty terminów ogłoszenia
wyników, lub terminu nadsyłania prac ze względu na ilość wysłanych prac przez
uczestników.
3. We wszelkich sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z
Panią Moniką Wizor pod adresem: wizorka@gmail.com