Uncategorized

język polski III BT III FT

06.05.2020. Temat: W górach jest wszystko co kocham… Krajobraz górski w poezji XX wieku.

Nowe idee i kierunki w poezji XX wieku określamy mianem awangardy poetyckiej. Awangarda ta odrzuciła tradycyjne tematy i sposoby obrazowania, a także tradycyjne środki  literackiego wyrazu i utworzyła nowy język poezji, a w szczególności nową metaforę oraz na szeroką skalę podjęła eksperymenty z językiem.

W szerokim znaczeniu terminem awangarda określamy wszelkie nowatorskie nurty artystyczne powstałe na początku XX wieku, odrzucające tradycję artystyczną. W znaczeniu węższym – poszczególne ugrupowania artystyczne (zwłaszcza literackie) w międzywojniu.

Polskie ruchy awangardy poetyckiej:

I Awangarda: Awangarda Krakowska; Kraków, czasopismo „Zwrotnica”; Najważniejsi przedstawiciele: Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Adam Ważyk. Poeci tego nurtu dążyli do precyzji i kondensacji znaczeń, proponowali nową metaforykę oraz składnię języka poetyckiego, a także zastępowanie tradycyjnego wyrazu uczuć poetyckimi obrazami lub intelektualnymi abstrakcjami.

II Awangarda: Awangarda lubelska; Lublin, czasopismo „Reflektor”; Najważniejsi przedstawiciele: Józef Czechowicz, Józef Łobodowski.  Poezję tej grupy cechowały wizyjność i katastrofizm.

Awangarda wileńska – żagaryści; Wilno, czasopismo „Żagary”. Najważniejsi przedstawiciele: Czesław Miłosz, Jerzy Putrament, Aleksander Rymkiewicz. Poezję żagarystów charakteryzowały nastroje katastroficzne.

Julian Przyboś – poeta awangardowy, który odszedł od tradycyjnej strofy i rymu na rzecz wiersza wolnego o charakterystycznej budowie wersów, wyraźnie rozbijającej całości składniowe. Posługiwał się oryginalną metaforyką, elipsą, niedopowiedzeniem.

 1. Przeczytaj wiersz Juliana Przybosia „ Z tatr ” (podręczniki, s 23) lub link http://mojetatry.pl/Wiersze
 2. Wykonaj polecenia do tekstu:
 • O czym mówi wiersz według ciebie? Postaw tezę interpretacyjną.
 • Co może obrazować rozpiętość między długościami poszczególnych wersów?
 • Wskaż epitety występujące w utworze. Czemu służy ich zastosowanie?
 • Znajdź w wierszu metafory.
 • Wskaż w tekście kontrasty i powtórzenia. Określ ich funkcję.
 • Jakie uczucia są zawarte w zakończeniu wiersza? W jaki sposób zostały wyrażone?
 1. Przeczytaj rozdział „Kraina Łagodności” (podręcznik, s. 24), wysłuchaj piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=dG32zOrJrfM

Przeczytaj wiersz „W górach” i wykonaj polecenia do tekstu.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze podręcznika, pomiń realizację punktu 3.

 1. Zadanie do przesłania.

Porównaj wybrany wiersz z okresu Młodej Polski, opisujący przyrodę górską, z wierszem J. Przybosia „Z Tatr”. Zwróć uwagę na:

 • Miejsce człowieka w naturze
 • Znaczenia przekazywane człowiekowi przez przyrodę
 • Ocenę natury przez człowieka

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak