Uncategorized

język angielski zawodowy w rolnictwie III CB 19.05.2020 r.

Język angielski zawodowy w rolnictwie 19.05.2020 r.

Dzień dobry, dziejszy temat lekcji to:
Temat lekcji: Sprzęt rolniczy.

Celem lekcji:
1. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz mówienia na tematy związane z zakupem sprzętu rolniczego.
2. Rozwijanie słownictwa związanego ze sprzętem rolniczym.

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 30
Link do podręcznika- https://www.sendspace.com/file/syonlq

Wykonujemy zadania: 1.2.3.4 i 5.

Zad 1. Odpowiadamy na pytania:
1. What equipment is used for planting in your country? (Jaki sprzęt jest używany do sadzenia w twoim kraju?)
In Poland farmers use tractors, broadcast seeders and transplanters to plant their crops.
2. How has modern equipment changed farming? (Jak nowoczesny sprzęt zmienił rolnictwo?)
Modern equipment has made farming easier, more efficient and more profitable. With the use of equipment like combine harvesters and tractors fewer people can do more work.

a broadcast seeder- rozsiewacz nawozów, siewnik
a transplanter- sadzarka
modern- nowoczesny
make sth easier- ułatwić coś
profitable- dochodowy
fewer (z rzeczownikami policzalnymi)- mniej

Zad 2. Listen and Read the newspapaer advertisements. Then, mark the following statements as true (T) or false (F).- Słuchamy i czytamy ogłoszenia w gazecie. Następnie zaznaczamy następujące stwierdzenia jako prawidze lub fałszywe.
Nagranie:

1. The tractor has a special price with the purchase of other items.
2. The broadcast seeder is used to prepare seeds.
3. The seed drill ad claims to protect the buyer’s back.

a purcharse– zakup
other items- inne przedmioty/pozycje
prepare seeds- przygotować nasiona
an ad (an advert/an advertisement)- reklama, ogłoszenie
claim– twierdzić
protect sth- chronić coś
buyer’s back- plecy kupującego

Słownictwo z tekstu (z ogłoszeń):
used equipment– używany sprzęt
for sale- na sprzedaż
spread– roznosić, rozprzestrzeniać
fertilizer- nawóz
with ease- z łatwością
reliable- solidny, niezawodny
ask for sb- poprosić o kogoś (do telefonu, do drzwi)
a rototiller- glebogryzarka
a stone picker- zbieracz kamieni
save your back- oszczędzaj swoje plecy
a seed drill- siewnik
a harrow- brona
a cultivator- kultywator
a chisel plow- brona polowa
a cultipacker- wał ugniatająco-kruszący

Zad 3. Write a word that is similar in meaning to the underlined part- Wpisz słowo które jest podobne w znaczeniu do podkreślonej części:
1. That field has a lot of weeds: use the tool that breaks apart soil and weeds.     c _ l _ _ v _ _ _ _
2. Eric is plowing the field with his new that breaks apart soil and smoothes the ground.   h a _ _ _ w
3. She wants a devide attached to a tractor that goes deep in the earth to turn soil.    ch _ _ _ _ p _ _ _
4. Paul got a new device pulled behind a tractor that lays down seeds in rows and covers them.    _ _ an _ _ _
5. Plant the seedlings with the device pulled behind a tractor that places small plants in the soil.   _ r a n _ _ _ _ _ _ _ r

plow the field- orać pole
smooth the ground– wygładzać ziemię
a device- urządzenie
turn soil- przewracać glebę
pull– ciągnąć
lay down seeds– kłaść nasiona
in rows– w rzędach
a seedling– sadzownka

Zad 4. Dopasuj słowa (1-6) do definicji (A-F):
1. rototiller
2. cultipacker
3. tractor
4. stone picker
5. broadcast seeder
6. seed drill

A. a device that spreads seeds and fertilizer over a field.
B. a device pulled by a tractor that deposits seeds in the ground
C. a machine that turns over soil
D. a device that separates stones and soil
E. a vehicle that pulls farm equipment
F. a machine that flattens soil

a vehicle- pojazd
flatten sth- spłaszczać coś

Odpowiedzi: 1C 2F 3E 4D 5A 6B

Zad 5. Listen and read the newspaper advertisements again. What do  the advertisements for farming equipment all have in common? Posłuchaj i przeczytaj ogłoszenia w gazecie ponownie. Co te wszystkie ogłoszenia sprzętu rolniczego mają wspólnego?

Nagranie:

Odp: All these advertisements advertise used farming equipment.
(Wszystkie te ogłoszenia reklamują używany sprzęt rolniczy).

Oczekiwania i praca domowa:
1. Opanować słownictwo z lekcji, wykonać zadania (2- oznaczyć prawda lub fałsz; 3- wstawić odpowiednie słowo 4- połączyć słowa do ich definicji), przeczytać tekst i wysłuchać jego nagrania.
2. Wykonać zadanie na słownictwo z lekcji na Learning Apps:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p9aw1dcta20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Pozdrawiam,
Ariel Chilczuk