Uncategorized

język angielski III MTP 16.06.2020 r.

Język angielski 16.06.2020 r.
Dzień dobry! Temat dzisiejszej lekcji to:

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 13 w podręczniku.

Celem lekcji jest powtórzenie materiału leksykalnego z rozdziału 13 (dział tematyczny- świat przyrody) oraz gramatycznego (czasowniki modalne używanych do wyrażania prawdopodobieństwa oraz zdań z podmiotami „there” i „it”).

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 161 i wykonujemy zadania 1,2,3,4,5.

Uwaga: Wszystkie słówka do zadania 1 i 2 znajdziecie w słowiczku tematycznym do działu na str. 160.
Te słówka i ich wymowę zamieszczam dodatkowo poniżej

Cechy geograficzne; krajobraz:

Przymiotniki opisujące cechy geograficzne/krajobraz:

Pogoda i klimat:

Katastrofy naturalne:

Zwierzęta:

Opisywanie zwierząt:

Świat roślin:

Zagrożenia środowiska naturalnego:

Ochrona środowiska naturalnego:

Przymiotniki z przyimkami:

Zwroty z get:

Zad 1. Dobieramy wyrazy z kolumny A do wyrazów z kolumny B.
A
1. acid                                                  A. eruption
2. mountain                                         B. farms
3. high                                                 C. food
4. endangered                                     D. range
5. ozone                                              E. layer
6. rescue                                             F. rain
7. organic                                            G. species
8. volcanic                                           H. winds
9. natural                                             I. workers
10. wind                                               J. disaster

Zad 2. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami. Zapisz odpowiediz w zeszycie:
1. Wasps and butterflies are insects; lizards and crocodiles are r________.
2. The temperature dropped to zero and it became f________ cold.
3. H________ rains in the monsoon season brought serious floods in the region.
4. The camp was situated on a river bank in the middle of a dense f_________.
5. The careless skiers caused an a________; it’s a miracle they weren’t badly injured by the snow.
6. The engine of the car was designed to reduce the emission of e_________ fumes.
7. Saving water and r__________ glass and paper are actions we all can  take to protect the environment.
8. A long period of dry weather caused d_________ and forest fires.
9. Sheila would like to g________ lilies and roses in her garden.

Słownictwo z zadania:
drop- spaść, upuścić
careless– nieostrożny, niedbały
a skier- narciarz
a miracle- cud
be badly injured- być poważnie rannym
take an action- podjąć działanie
a period of dry weather- okres suchej pogody

Zad 3. Przetłumacz fragmenty zdań w języku polskim na język angielski i zapisz je.
To zadanie gramatyczne. Musicie przypomnieć sobie informację na temat użycia czasowników modalnych używanych do wyrażania prawdopodobieństwa oraz jak tworzy się zdania z podmiotem „there” i „it”. W tym celu udajcie się na stronę 205 i 206 i przypomnijcie sobie ćwiczenia które wykonywaliśmy na lekcji z 6 maja.

1. It’s really hot. _______ (musisz być) thirsty.
2. I’m sure ______ (nie mogą być na Florydzie)- I just saw them in the shop this morning.
3. What’s the __________ (najmniejsza wyspa) in the world?
Ask Jill, _________ (ona może coś o tym wiedzieć).
4. ___________ (Może być bardzo gorąco) today.
5. ____________ (Deszcz pada) all week.
6. ____________ (Czy wiele było) casualties of the eartquake?
7. ___________ (Niełatwo jest) to guess where and when a tornado will appear.
8. ___________ (Niewiele jest) wild forests left in our country.
9. I think _________ (prawdopodobnie będzie padać śnieg) today.
10. ___________ (To ważne, aby oszczędzać) water and electricity.

Zad 4. Uzupełnij każde zdanie jednym słowem, tak aby powstały logiczne i gramatycznie poprawne dialogi.
1. X: What’s the weather ____ today?
Y: It’s similar to yesterday- very windy.
2. X: ____ I use your bathroom?
Y: ____. It’s the door on the left.
3. X: Where could they be? It’s past six already!
Y: They might be ____ in traffic.
4. X: Have you seen the weather ____ for tomorrow?
    Y: It’s ______ to be cold.
5. X: ____ I need my umbrella?
    Y: I don’t think so, it ____ rain today.
6. X: _____ we go to Norway this summer?
    Y: No, ____. It might be too cold for me there.

Zad 5. W każdym z poniższych zdań znajdź jeden błąd i popraw go.

1. We got to home really late because of the blizzard.
2. We might to go on a safari this summer.
3. Global warming is responsible with the rising levels of water in the oceans.
4. My son is tired; he might want not to go skiing today.
5. Could this snake is poisonous?
6. It is possible to see wild tigers in this reserve?
7. Are a lot of dogs in this shelter.
8. Is a sandy beacher nearby?
9. It mustn’t be cold outside. The sun is shining.
10. Susan is enthusiastic with the idea of energy conservation.

Podpowiedzi:
zdanie nr 1- coś nie tak jest z przyimkiem w wyrażeniu dotrzeć do domu.
nr 2- czy po czasowniku modalnym używa się „pełnego bezokolicznika- czasownika z przyimkiem „to.
nr 3- sprawdź wyrażenie „być odpowiedzialnym za coś”
nr 4- zobacz jak się wyraża prawdopodobieństwo z czasownikiem modalnym may/might- str. 205
nr 5- zastanów się w jakiej formie powinien być czasownik który występuje w zdaniu z czasownikiem modalnym
nr 6- twierdzenie czy pytanie?
nr 7 i 8- zdania dotyczą rozróżnienia pomiędzy zdaniami z podmiotami there lub it- patrz. str. 206
nr 9- zobacz ponownie jak się wyraża prawdopodobieństwo (tutaj pewność) z czasownikiem modalnym must/can’t
nr 10- sprawdź wyrażenie „być entuzjastycznie do czegoś nastawionym”.

Oczekiwania i praca domowa:
1. Wykonać wszystkie zadania 1-5. (zamieszczę do nich jutro wieczorem klucz odpowiedzi- w tym samym poście na stronie co jesteśmy teraz).
2. Powtórzyć sobie słownictwo z tego działu- korzystając ze słowniczka i nagrań które zamieściłem.

W razie pytań archilczuk@gmail.com, kontakt przez dziennik elektroniczny lub Facebook.

Ariel Chilczuk