Uncategorized

język angielski III FT 04.05.2020 r.

Język angielski 04.05.2020 r.

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5 w podręczniku.

Celem lekcji jest powtórzenie środków językowych: leksykalnych (słownictwo związane z życiem rodzinnym i towarzyskim) i gramatycznych (form wyrażania przyszłości i przyimków czasu/miejsca).

Podręcznik strona 65.

Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania 1,2,3, 4 oraz 5 na str. 65.

Zad 1. Uzupełniamy tekst wyrazami z ramki: Korzystamy ze słownika na str. 64- kategoria członkowie rodziny.

Słownictwo z tekstu:
close relatives- bliscy krewni
both- obaj, obie
from first marriage- z 1szego małżeństwa
quite funny- dość zabawny

Zad 2. Uzupełniamy zdania właściwymi wyrazami i zwrotami. Korzystaj ze słownika na str. 64 (są to zwroty i słówka z kategorii spędzania czasu wolnego; życia rodzinne i towarzyskie)
Potrzebne słówka: zazdrosny; wdawać się (w kłótnie); zrywać (rozstawać się z kimś); jeść na mieście; świętować; czatować; spotykać się; randka; znajomi.

Zad 3.  Popraw błędy gramatyczne i leksykalne w zdaniach (Przypomnij sobie użycie czasów i konstrukcji gramatycznych do wyrażania przyszłości- str. 187 oraz przyimki czasu i miejsca str. 189).
Odpowiedzi z wyjaśnieniem:
1. Oh, look! My favourite movie is on Channel 5 tonight. I think I watch  I’ll watch it. („will- decyzja spontaniczna, podjęta w chwili mówienia).
2. Do you often fall in fall out with your friends? (wyrażenie fall out with sb- kłócić się)
3. We have  We’re having party next week to celebrate the end of the school year (Present Continous a nie Present Simple- bo to jest czynność zaplanowana, ustalona).
4. Let’s hurry up. The film is starting starts at 6 o’clock (Present Simple, bo czynność odbywa się w oparciu o harmonogram, rozkład itp.)
5. There ar emany unpleasant side effects this therapy of this therapy. (wyrażenie side effects of sth- efekty uboczne czegoś)
6. Matt is such a nice boy that he always gets well gets on well with everyone. (wyrażenie get on well with sb- mieć z kimś dobre stosunki).
7. The last day of shool!. What will you do  will you be doing this time next week? (Czas Future Continous- mówimy o czynności które będą trwały w określonym momencie w przyszłości).
8. Go and help your broher with that box; it’s to heavy and he will drop he’s going to drop it any second. (Be going to a nie „will” bo to nie jest spontaniczna decyzja, tylko to jest przewidywanie nt. tego co widzimy- patrz str. 187).

Zad 4. Uzupełniamy dialog jednym słowem aby był logiczny i poprawnie gramatyczny. – Dla ułatwienia skorzystajcie z podpowiedzi w nawiasach.
1. X: __ I borrow your Beyonce CD?  (Czy mogę pożyczyć)
Y: All __. I’ll bring it tomorrow. (Zgoda/W porządku)
2. X: Mr Jackson is busy __ the moment (w tym momencie). He can see you in fifteen minutes.
 Y: That’s OK. I don’t __ waiting. (Nie mam nic przeciwko poczekaniu)
3. X: Have you ___? (Czy słyszałeś?) Anna and Chris have broken up.
Y: I’m not __. (zaskoczony). They never got on too well.
4. X: We’ve been married __ ten years. (Jesteśmy małżeństwem przez 10 lat)
Y: __ anniversary. (Szczęśliwej rocznicy)
5. X: We’ve just __ married (wziąć ślub- użyj Present Perfect)
Y: __ (Gratulacje)
6. X: I’m __ to say this, but they had an accident. (Przykro mi to mówić, ale mieli wypadek)
    Y: How __! (Jak okropnie, strasznie!) Are they in hospital?
7: X: I really hate queuing! (queue [kju:])- stać w kolejce)
Y: I know, I hate it __ (również)

Zad 5. Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski.
(Odpowiedzi z wyjaśnieniem):
1. at seven o’clock at the concert in the park (z godzinami używamy „at”; „at” i „in”- to przyimki miejsca- różnica między nimi: jest super wyjaśniona tu: https://www.youtube.com/watch?v=919v8agzxO4&t=611s
2. What are you doing? (Present Continous- bo to jest pytanie o plan, ustalenie).
3. addiction to shopping– uzależnienie od zakupów
4. We’re going to visit (Konstrukcja „be going to”- bo to jest zamiar)
5. (…) so this time tomorrow we will be flying on the beach- Future Continous bo opisujemy czynność która będzie trwała w określonym momencie w przyszłości).
6. I don’t take after my mum (take after sb- być podobnym do kogoś)
7. they will make up (will bo to jest przewidywanie/przekonanie; make up- pogodzić się).
8.the lesson starts at 7 p.m. (Present Simple- bo lekcje odbywają się w oparciu o rozkład/harmonogram/plan).
9. Peter and Jane are getting married next month (Present Continous- bo to jest plan/ustalenie; get married- brać ślub)
10. To my mind, Easter is the most …. (To my mind- wg mnie/moim zdaniem).

Oczekiwania i praca domowa:
1. Opanować słownictwo z lekcji -> W tym celu zrób krótkie zadania na Learning Apps- Link do zadania:
https://learningapps.org/display?v=p8063rwut20 (jest to warunek uzyskania obecności na lekcji).
https://learningapps.org/display?v=p8etxctfj20
2. Ponieważ jest to lekcja powtórzeniowa, za tydzień 11.05.2020 r. o o godz. 11:40 napiszecie sprawdzian. Dostaniecie na stronie zdalne lekcje link do quizu  online (na portalu quizizz.com- nie trzeba się rejestrować, wystarczy że podacie swoje imię przed przystąpieniem do quizu). Quiz będzie ważny w godzinach 11:40 do 13:30 i przewidziany będzie w nim limit czasowy na poszczególne pytania (10s na słówka, 20s/30s na zadania gramatyczne w zależności od ilości treści) Jeżeli ktoś nie będzie mógł go napisać w tym terminie, proszę o kontakt (udostępnię go wtedy również w godzinach wieczornych)

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk