Uncategorized

język angielski I FTR 15.05.2020 r.

Język angielski 15.05.2020 r.

Temat lekcji: Jak znaleźć odpowiednią pracę? – dyskusja w oparciu o wysłuchane i przeczytane teksty.

Cele lekcji:
Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności mówienia na tematy związane z pracą.
Rozwijanie słownictwa związanego z pracą, cechami charakteru.

Lekcja 4.3. Podręcznik strona 50

Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania od 1 do 7.
Zad. 1: Odpowiadamy na pytania (przykładowe odpowiedzi):
1. At what age can you get a weekend or holiday job in your country?
You have to be at least 16 years old to get a weekend or holiday job in Poland.
2. How many days or hours can somebody your age work during a school week?/during school holidays?
Students my age can work up to 8 hours a week. They can work half of the school holidays.

Zad 2. Patrzymy na zdjęcie Sophie wykonującej pracę wakacyjną i odpowiadamy na pytania:
1. Describe what is happening in the photo? (Opisz co dzieje się na zdjęciu).
I think that Sophie is looking after children.
2. What sort of job do you think it is? (Jak myślisz, jaki  to rodzaj pracy?)
I think it is a summer job. Sophie works as a babysitter.
3. Would you enjoy this sort of work? Why/Why (not)? Czy podobałby Ci się taki rodzaj pracy? Dlaczego (nie)?
I wouldn’t enjoy this sort of work because I’m not patient enough

look after sb- opiekować się kimś
work as a babysitter- pracować jako opiekunka
patient enough- wystarczająco cierpliwy

Nagranie 2.17:

Skrypt nagrania:
This summer I’m workng part-time at a children’s summer camp. Children come here mainly because their parents have to work during the summer. So we do lots of activities with them- mainly sports. I saw an advert for this job in the local newspaper. I had to go for an interview, but they were very friendly, and I didn’t need any particular qualifications. I just had to be the right type of person for the job. I think it’s a good job for me because I’m really interested in sports, and I’m used to being around little children. I’ve got three younger sisters! That means that I’m patient with the children that come here. I’m also very hard-working. The hours are 10 o’clock till 3.30, Monday to Friday, so that’s OK. The wages aren’t bad for a part-time job, but really I’m doing it for the work experience, because I’d like to be a sports coach or a PE  teacher some day.

Słownictwo:
work part-time- pracować na pół etatu
mainly- głównie
an advert for sth– reklama czegoś
an advert for a job- ogłoszenie o pracę
go for an interview- iść na rozmowę kwalifikacyjną
an interview- rozmowa kwalifikacyjna; wywiad
particular qualifications- szczególne kwalifikacje
be interested in sth- interesować się czymś
be used to sth/to doing sth- być przyzwyczajonym do czegoś/do robienia czegoś
that means- to oznacza
hard-working- pracowity
patient- cierpliwy
wages- płaca
work experience- doświadczenie w pracy

Zad 3. Słuchamy ponownie nagrania i odpowiadamy na pytania: (Odpowiadamy i sprawdzamy swoje odpowiedzi)
1. She saw the advert for the job in the local newspaper.
2. She thinks she is good for that job because she is interested in sports and has experience with young children.
3. The hours of the job are from 10  to 3.30 p.m.
4. She wants to be a sports coach or PE  teacher.

Zad 4. Dopasowujemy słowa (1-7) do ich znaczeń (A-G). Słuchamy i sprawdzamy:
Nagranie 2.18:

Odpowiedzi: 1B 2F 3C 4G 5A 6D 7E

receive- otrzymywać
describe- opisywać
a course of study- kieruek studiów
get a job- dostać pracę
be suitable for sth- być odpowiednim do czegoś

Zad 5. Patrzymy na ogłoszenia o pracę (1-3) i teksty na temat 3 nastolatków (A-C) i dopasowujemy nastolatków do najlepszych dla nich ofert pracy:

Słowinictwo:
wanted- poszukiwany
work full-time/part-time- pracować na cały etat/pół etatu
involve- obejmować, wiązać się z
teach classes- prowadzić zajęcia
skills- umiejętności
a computer games business- branża gier komputerowych
computer design- grafika komputerowa
be able to do sth- umieć coś zrobić
an assistant= a shop assistant- sprzedawca
be prepared to do sth- być przygotowanym żeby coś zrobić
occasionally- od czasu do czasu
kind- uprzejmy
quiet- małomówny
earn money/wages– zarabiać pieniądze
polite– życzliwy
reliable- niezawodny, solidny

Odpowiedzi: 1A 2C 3B

Oczekiwania i praca domowa
:
1. Opanować słownictwo z lekcji, wysłuchać nagrań.
2. Wykonać ćwiczenie na słownictwo z lekcji na Learning Apps:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pmnvcoy7520
(wykonanie zadania jest warunkiem uzyskania obecności na lekcji)
Wykonać pracę domową:
Zad 6 str 50: Can you list any more positive adjectives of personality?
Czy możesz wymienić więcej pozytywnych przymiotników osobowości (charakteru): Proszę wymienić i przetłumaczyć (co najmniej 5) np. pomocny, punktualny, szczery itp.
Zad 7 str. 50: Uzupełnij informacje o sobie wg następujących nagłówków: (używajcie zwrotów użytych w zad. 5- przy opisie tych osób) np.: I’m interested in …. – Interesuję się …; I’ve got qualifications in (Mam kwalifikacje/uprawnienia w); I have/I got work experience working in a pub (Mam/Zdobyłem) doświadczenie zawodowe pracując w  pubie)
a) Interests (zainteresowania)- napisz czym się interesujesz
b) personal qualities (personality adjectives)- cechy charakteru/przymiotniki opisujące osobowość
c) qualifications (exams & certificates)- *możecie wymyślać albo napiszcie że nie macie
d) work/volunteering experience (doświadczenie w pracy/w działalności charytatywnej) *możecie wymyślać

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk