Uncategorized

język angielski I FTR 04.06.2020 r.

Język angielski 05.06.2020 r.

Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to:

Temat lekcji: Pisanie listu z podaniem o pracę.

Cele lekcji:
1. Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej- pisanie podania o pracę.
2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem na tematy związane z poszukiwaniem pracy.
3. Rozwijanie słownictwa związanego z cechami charakteru i tematyką związaną z pracą i jej poszukiwaniem.

Lekcja 4.9. Podręcznik strona 56.

Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania od 1 do 7 na str. 56.

Zad 1. Read the job ad and answer the questions. (Czytamy ogłoszenie o pracę i odpowiadamy na pytania).
1. What are the hours of the job?
2. What does the job involve?
3. What sort of personality does the employer want?
4. What should you do if you’re interested in the job.

Słownictwo z polecenia i ogłoszenia:
involve– obejmować
personality- osobowość
an employer- pracodawca
an employee- pracownik
be interested in sth- być czymś zainteresowanym
over/under 15- powyżej/poniżej 15 (lat)
look for sb/sth- szukać kogoś/czegoś
sociable- towarzyski
serve customers- obsługiwać klientów
do food preparation- przygotowywać jedzenie
useful- przydatny
send in sth- nadesłać coś
an application letter– list aplikacyjny

Odpowiedzi:
1. The hours of the job are from 10 a.m. to 4 p.m.
2. The job involves serving customers and preparing food
3. An empoyer wants a friendly and sociable person.
4. I should send in a CV and application letter.

Zad 2. Read Gemma’s job application letter. In what ways is she a suitable person for the job? – Przeczytaj list aplikacyjny Gemmy. Pod jakimi względami jest ona odpowiednia do tej pracy?

Słownictwo z listu:
a vacancy- tu: wolny etat; ale też wolny pokój (do wynajęcia)
current- obecny, aktualny
an assistant (a shop assistant)- sprzedawca
in addition- dodatkowo
meet people- poznawać ludzi
enjoy doing sth- lubić coś robić
previously- poprzednio
deal with sth- mieć z czymś do czynienia
run a cafe/restaurant/company- prowadzić kawiarnię/restaurację/firmę
a pop-up cafe– okresowa kawiarnia
look forward to sth/to doing sth– czekać z niecierpliwością na coś/na zrobienie czegoś
look forward to hearing from sb– czekać z niecierpliwością na wieści/wiadomość od kogoś
yours faithfully– z poważaniem

Odpowiedź (przykładowa): Gemma is suitable for the job because she is friendly and she likes meeting people. She also enjoys cooking and has worked in a supermarket where she served customers.

Zad 3. Match the parts of the letter (1-6) to these functions (A-F) – Dopasuj części listu (1-6) do jego funkcji (A-F):
A. Gemma describes her relevant experience.
B. Gemma’s signature
C. Gemma describes her personal qualities.
D. A formal signing off
E. Gemma explains why she is writing the letter.
F. A request for a reply to the letter.

describe relevant experience– opisywać istotne doświadczenie
a signature– podpis
personal qualities– cechy osobowości
sign off (a letter)- kończyć list
explain– wyjaśnić, wytłumaczyć
a request for sth- prośba o coś
a reply to sth- odpowiedź na list

Zad 4. Translate the highlighted phrases from the text– Przetłumacz podkreślone frazy z tekstu:
the current vacancy-
deal with sth-
look forward to hearing from sb-
yours faithfully-

Zad 5. Linkers of addition and result– Wyrazy łączące dodawania i rezultatu
Zajrzyjmy na stronę 59 i korzystając ze znajdującego się tam słowniczka przetłumaczmy poniższe wyrazy łączące:

As a result-
Consequently-
Furthermore-
In addition-
Therefore-
What’s more-

Zad 6. Rewrite these sentences as two seperate sentences. Start the second sentence with one of the linkers in Ex. 5- Przepisz te zdania jako dwa osobne zdania. Zacznij drugie zdanie od jednego z wyrazów łączących z zadania 5.
1. I did a course in computer programming so I easily got a job in IT.
2. I’ve worked in a hairdresser’s and a cafe, and I’ve got experience as a shop assistant.
3. I can paint and draw well and I’m a good photographer.
4. I’m patient and I’m hard-working, so I think I’d be a good person for this job.

Odpowiedzi:
1. I did a course in computer programming. As a result/Therefore/Consequently, I easily got a job in IT.
2. I’ve worked in a hairdresser’s and a cafe. What’s more/Furthermore/In addition, I’ve got experience ….
3. I can paint and draw well. In addition/What’s more/Furthermore, I’m a good photographer.
4. I’m patient and I’m hard-working. Therefore, I think I’d be a good person for this job.

Oczekiwania i praca domowa:
1. Wykonać samodzielnie powyższe zadania.
2. Przepisać nowe słówka.
3. W ramach powtórzenia słownictwa z lekcji wykonać zadanie na Learning Apps:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p29bo9d0320
4* Osoby chętne i chcące poprawić oceny proszę o wykonanie zadania 7 (Napisz list aplikacyjny- podanie o pracę). Przeczytaj opis poszukiwanej osoby: „wanted” i polecenie w którym powinniśmy:
a) give your reason for writing- podać swój powód pisania;
b) write about your interests and personality- napisać o swoich zainteresowaniach i osobowości;
c) explain about your relevant experience- wyjaśnić swoje istotne (do tej pracy) doświadczenie;
d) request a reply and sign off at the end- poprosić o odpowiedź i na koniec zakończyć list.
Pisząc ten list proszę korzystać ze schematu w zadaniu 2.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk