Uncategorized

język angielski I BT 21.05.2020 r.

Język angielski 21.05.2020 r.

Dzień dobry, temat dzisiejszej lekcji to:

Temat lekcji: Opisywanie emocji i uczuć – dyskusja na podstawie tekstu pt.”Sad? Angry? Excited?”

Cel lekcji:
Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Rozwijanie słownictwa- przymiotniki opisujące uczucia i emocje.
Rozwijanie umiejętności mówienia- wyrażanie uczuć i emocji.

Lekcja 4.5. Podręcznik strona 52

Przebieg lekcji: (Wykonujemy zadania od 1 do 6):

Zad. 1: Patrzymy na zdjęcie i odpowiadamy na pytania- przykładowe odpowiedzi
1. What are the people doing?
They are parachuting.
2. How do you think they are feeling?
I think they are feeling excited or frightened.
3. Have you ever experienced anything like this?
No, I haven’t. I went bungee jumping last summer but I’ve never gone parachuting.

go parachuting- skakać na spadachronie
go bungee jumping- skakać na bungee
frightened- przestraszony

Zad 2. Przeczytaj i posłuchaj komentarzy w internecie. Odpowiedz na pyt: Which person had?
1. a strange, scary experience
2. an exciting, positive experience
3. an experience where they felt bad about something?

Nagranie 2.20:

Słownictwo z tekstu/nagrania:
parachute out of a plane- wyskoczyć (na spadochronie) z samolotu
at first- na początku
gradually- stopniowo
quickly- szybko
expect- spodziewać się, oczekiwać
charity- cele dobroczynne
raise money- zbierać pieniądze
feel (feel-felt-felt)/be proud of sth/sb– czuć/być dumnym z czegoś/kogoś: I felt proud of myself- Czułam się dumna z siebie
afterwards- potem, później
once- kiedyś
find- znaleźć (find-found-found)
find that- odkryć, że (find-found-found)
pick sth up- podnieść coś
contain- zawierać
feel guilty about sth- czuć się winnym z jakiegoś powodu
make sb do sth- kazać komuś aby coś zrobił
embarrassed- zakłopotany, zażenowany
luckily- na szczęście
get into trouble- wpaść w kłopoty
hand sth in- oddać coś
stay in a farmhouse- przebywać w domu wiejskim (w gospodarstwie rolnym)
a ghost- duch
turn to sb– odwrócić się do kogoś/zwrócić się do kogoś
calmly- spokojnie
suddenly- nagle
run off- (run-ran-run)- uciec
disappear- zniknąć
disappointed- rozczarowany

Zad 3. Na podstawie tekstu/nagrania oznaczamy zdania jako prawidziwe- True lub fałszywe- False.
make money for a good cause- zarobić pieniądze na szlachetny cel
be angry with sb- być złym/wściekłym na kogoś
see a ghost again- zobaczyć ducha ponownie

Zad 4. Wpisujemy poniższe przymiotniki opisujące emocję do odpowiedniej kategorii:
a) positive emotions:
b) negative emotions:

amazed, annoyed, disappointed, embarrassed, fascinated, frightened, guilty, proud, relaxed, shocked.

Tłumaczy nowe słówka.

Zad 5. Wybieramy odpowiedni przymiotnik opisujący emocje do każdego zdjęcia (od 1-5)
1. disappointed/schocked
2. amazed/frightened
3. fascinated/embarrassed
4. proud/annoyed
5. guilty/relaxed

Zad 6. Zgodnie z poleceniem przenosimy się na str. 115 i ćwiczymy przymiotniki opisujące emocje na str. 115 wykonując zadanie 1,2 i 3:
Zad 1 str. 115– Dopasowujemy emocje podane w ramce do osób na obrazkach. Następnie słuchamy nagrania i sprawdzamy swoje odpowiedzi: Nagranie: 2.28

Zad 2. Powiedz o sytuacji kiedy czułeś jedną lub więcej emocji podanych powyżej np. – napisz o takich 2-3 sytuacjach wg schematu poniżej:
I felt nervous before I sang in the school concert
I felt happy when I found out that I passed my driving licence exam.
I felt …..

Zad 3. Przeczytaj cytaty. Jak czują się te osoby? Znajdź emocje które pasują do tego co mówią:
Emocje: amazed, annoyed, disappointed, embarrassed, fascinated, frightened, guilty, proud, relaxed, shocked.

Słownictwo z zadania:
incredibly- niewiarygodnie
look at sb- patrzeć na kogoś
run away- uciec
let me out of here- wypuście mnie stąd
horrible- okropny
I can’t stand it- nie znoszę tego
win the competition- wygrać konkurs, zawody
feel bad about sth- czuć się źle z jakiegoś powodu
stay calm- zachowaj spokój
an effort- wysiłek, starania
make an effort- dołożyć starań, spróbować

Oczekiwania i praca domowa
:
1. Opanować słownictwo z lekcji (przymiotniki opisujące emocje i inne słownictwo z tekstu), wysłuchać nagrania i zrobić zadania.
2. Wykonać ćwiczenie na słownictwo z lekcji na Learning Apps:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=psjetqei320
3. * Dla chętnych wykonać zad 1,2,3 na str. 115.(z podręcznika)

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk