Uncategorized

Geografia 1 CB

12.05.2020r.

Temat: Regiony fizyczno-geograficzne Polski.

Region jest umownie wydzielonym obszarem, zwartym terytorialnie i wewnętrznie spójnym, odróżniającym się od sąsiednich obszarów charakterystycznymi cechami.

W polskiej geografii powszechnie stosuje się regionalizację przedstawioną przez wybitnego polskiego geografa prof.Jerzego Kondrackiego. Opracowana ona została w oparciu o analizę: głównie ukształtowania powierzchni Polski połączonego z budową geologiczną, w mniejszym stopniu wybranych elementów środowiska przyrodniczego,tj.: klimat, gleby i roślinność.

Nawiązuje ona do podziału regionalnego Europy i stanowi jego integralną część.

Większość obszaru Polski należy do Europy Zachodniej, a konkretnie do dwóch jej megaregionów – Pozaalpejskiej Europy Zachodniej i Regionu Karpackiego. Do Europy Wschodniej, a konkretnie do rozległego Niżu Wschodnioeuropejskiego, należy tylko północno -wschodnia część naszego kraju.

Podział Kondrackiego jest pięciostopniowy i wyróżnia kolejno:

  • megaregiony,
  • prowincje,
  • podprowincje,
  • makroregiony
  • mezoregiony geograficzne.

Największe znaczenie mają mezoregiony, ponieważ ich nazwy odnoszą się do konkretnych form terenu i często są dla nich jedynymi nazwami.

Celem zapoznania się z tematem proponuję stronę z e- podręcznika , z której proszę wypisać :

nazwy prowincji geograficznych znajdujących się na obszarze Polski, a następnie nazwy wydzielonych wewnątrz nich podprowincji (mapa rozdział 1) i przesłać do mnie jako potwierdzenie aktywności na lekcji do 17 maja 2020r. https://epodreczniki.pl/a/geograficzne-regiony-polski/DZg3ZgD2U

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam życząc powodzenia.

Mariusz Kaczan