Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą 1 CG 04.06.2020 r.

Dzień dobry

Dzisiaj przedstawiam wam procedury podwyższenia rocznej oceny. Przeczytajcie je dokładnie i przypominam, że czasu do końca zostało bardzo mało.

Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w trakcie kształcenia na odległość
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373).

§ 1
Warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych

1. Do dnia 24 maja 2020 r. nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału zobowiązani są do poinformowania ucznia i jego rodziców przez dziennik elektroniczny o:
a) przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
b) przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
2. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń, który:
a) systematycznie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
b) nieobecności na tych zajęciach są w większości usprawiedliwione,
c) systematycznie wykonywał zadania zlecone przez nauczyciela,
3. przystępował do sprawdzianów. elektroniczny, wniosek do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
4. Nauczyciel po otrzymaniu wniosku, sprawdza czyuczeń spełnia warunki umożliwiające podwyższanie oceny i kolejnego dnia roboczego udziela uczniowi odpowiedzi odmownej lub proponuje termin wykonania zadań umożliwiających podwyższenie oceny.
5. Uczeń (lub jego rodzice), który otrzymał odmowę, ma prawo tego samego dnia zwrócić się z prośbą o umożliwienie podwyższania oceny – do dyrektora szkoły, który ma obowiązek rozpoznać sprawę w ciągu dwóch dni roboczych.
6. Procedura podwyższania oceny musi się zakończyć co najmniej jeden dzień roboczy przed terminem wystawiania ocen rocznych lub końcowych, czyli do 19 .06.2020 r.
7. Dokumentację związaną z procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku szkolnego.
8. W celu podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej do 5.06.2020 r. uczeń lub jego rodzice składają, za pomocą wiadomości wysłanej przez dziennik.

§ 2
Warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej z zachowania

1. Uczeń lub jego rodzice mają możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
2. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się uczeń, który:
a) systematycznie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach edukacyjnychw tym również w zajęciach on-line,
b) nieobecności systematycznie usprawiedliwiał,
c) swoim zachowaniem nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych,
d) nie został ukarany karami statutowymi.
3. Uczeń lub jego rodzice zgłaszają do wychowawcy, nie później niż do 5.06,2020 r. zamiar uzyskania oceny wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
4. Uczeń lub jego rodzice przedstawiają wychowawcy informacje, które w znaczący sposób, zgodnie z kryteriami oceniania zachowania określonymi w statucie szkoły, mogą wpływać na zmianę oceny przewidywanej.
5. Wychowawca ponownie analizuje zebrane informacje o zachowaniu ucznia i utrzymuje, bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Uczeń (lub jego rodzice), który otrzymał odmowę, ma prawo tego samego dnia zwrócić się z prośbą o umożliwienie podwyższania oceny – do dyrektora szkoły, który ma obowiązek rozpoznać sprawę w ciągu dwóch dni roboczych.
7. Procedura podwyższania musi się zakończyć co najmniej jeden dzień roboczy przed terminem wystawiania ocen rocznych lub końcowych, czyli do 19 .06.2020 r.
8. Dokumentację związaną z procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku szkolnego.

W razie pytań piszcie do mnie na e-dziennik.

Rafał Stańko