Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej Kl. III CB210,21

Temat: Obliczanie zysku prowadzonej działalności gospodarczej.

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Proszę powtórzyć z ostatnich lekcji:

Co to jest przychód przedsiębiorstwa?

Jakie występują rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie?

Omówimy:

  1. Wynik finansowy przedsiębiorstwa.
  2. Zysk brutto i zysk netto.
  3. Przykład obliczania zysku netto.

Ad. 1

Wynik finansowy – to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona dla określonego przedsiębiorstwa (podmiotu rachunkowości) w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą.

 

Wynik finansowy może być:

  1. P – K = ZERO równy 0 – zakład gastronomiczny nie osiąga zysku, ale również nie ponosi straty
  2. P – K > ZERO większy od 0 – zakład gastronomiczny osiąga zysk
  3. P – K < ZERO mniejszy od 0 – zakład gastronomiczny ponosi stratę

*P – przychody

*K – koszty

Ad. 2

Zysk brutto  (Zb) to wynik finansowy dodatni bez opłacenia podatku.

Zysk netto  (Zn) to wynik finansowy dodatni po opłaceniu podatku dochodowego  (dochód „na czysto”  lub  „ na rękę”).

Zb = P – Kc

Zb   zysk brutto

P  przychody

Kc  koszty całkowite

Zn = Zb – podatek

Zn zysk netto

 

Ad. 3 Przykład obliczania zysku netto

1)  Obliczam  zysk netto:

– Przychody ze sprzedaży 5 000 zł

– Koszty działalności  firmy (Kc) 3 000 zł

– zysk brutto (Zb) = 5000 – 3000= 2000 zł

Podatek dochodowy 18% = 2000 x 18/podzielić przez100 = 360 zł

zysk netto (Zn)  = 2000 – 360 = 1 640 zł

2) Obliczam  zysk netto:

Przychody 10000 zł

Koszty stałe 900 zł

Koszty zmienne 7 500zł

Podatek 18%

Najpierw obliczam koszty całkowite Kc (wszystkie)=900+7500=8400 zł

zysk brutto   = 10 000 – 8400= 1600 zł

Podatek 18% = 1600 x 18/podzielić przez100= 288zł

zysk netto =  1600 – 288 = 1312 zł

Proszę przeanalizować obliczanie zysku netto i brutto, a następnie rozwiązać ćwiczenia.

Zadanie1

Oblicz zysk netto mając dane:

– Przychody ze sprzedaży 16 000 zł

– Przychody finansowe 3 200 zł

– Zyski nadzwyczajne 800 zł

– Koszty działalności  firmy (Kc) 8 000 zł

Obliczenie:

zysk brutto (Zb) =

Podatek dochodowy 18% =

zysk netto (Zn)  =

 

Zadanie 2

Oblicz zysk netto wiedząc że:

W przedsiębiorstwie w danym miesiącu dokonano następujących transakcji sprzedaży:

Towar A 6 zł – 1 000 sztuk

Towar B 7 zł – 1 500 sztuk

Towar C 9 zł – 2 000 sztuk

Towar D 10 zł – 1 000 sztuk

Towar E 12 zł – 500 sztuk

Towar F 13 zł – 500 sztuk

 

Łączne przychody ze sprzedaży wynoszą:

………………………………………………………………………………………………….

Osiągnięto następujące inne przychody:

– pozostałe przychody operacyjne 3 000 zł

– przychody finansowe 5 500 zł

– zyski nadzwyczajne 500 zł

 

Przychody (P) = przychody ze sprzedaży + inne przychody

………………………………………………………………………………………………….

W danym miesiącu w przedsiębiorstwie osiągnięto przychód

………………………………………………………………………………………………………………

Poniesiono następujące koszty:

Koszty wytworzenia i uzyskania przychodów   35 000 zł

Pozostałe koszty operacyjne  3 500 zł

Koszty finansowe  4 500 zł

Straty nadzwyczajne  2 300 zł

Łącznie koszty wynoszą ………………………………………………………………….

Zysk brutto………………………………………………………………………………….

Podatek dochodowy 18% = ………………………………………………………………

zysk netto (Zn)  = …………………………………………………………………………

Odp: …………………………………………………………………………………………

Proszę wykonać zadanie 1 i 2.

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP4 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)

Termin przesyłania prac 01.06.2020

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna