3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej Kl. III CB

Temat: Koszty w działalności gospodarczej.

Na dzisiejszej zajęciach nauczymy się rozróżniać koszty od wydatków i nakładów.

Omówimy:

 1. Definicja: kosztu.
 2. Wydatki i nakłady w działalności przedsiębiorstwa.

Wstęp

Proces produkcji w rolnictwie wymaga ponoszenia wielu kosztów dla zapewnienia odpowiedniej wielkości sprzedaży i osiągnięcia satysfakcjonujących przychodów.

 

Ad. 1

Koszty – jest to wyrażone w pieniądzu celowe zużycie:

 • składników aktywów trwałych i obrotowych, np.; maszyn, materiałów, paliw, energii
 • usług obcych, np.; usługi transportowe, remontowe
 • nakładów pracy, np.; wynagrodzenie najemnej siły roboczej
 • oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlające faktycznego zużycia, a dotyczące normalnej działalności jednostki gospodarczej np.; podatki, opłaty skarbowe, odsetki od kredytów, składki do ZUS.

Przykłady kosztów:

 • koszt ubezpieczenia
 • koszt podatku
 • odsetki od kredytów
 • koszt wysiewu nawozów mineralnych
 • koszt zakupu paszy dla zwierząt

 

Wykonaj ćwiczenie 1

 

Ad. 2

Wydatek – oznacza zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku bankowym jednostki gospodarczej, czyli wypływ środków pieniężnych z przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być kosztami lub nie. Wydatek będzie kosztem jeżeli nie będzie różnic czasowych między zakupem a zużyciem składników aktywów i usług.

Przykłady wydatków (nie będących kosztami):

 • spłata kredytu
 • wypłata pożyczek i zaliczek na poczet delegacji służbowej, zakupów
 • zakup nawozów mineralnych i złożenie w magazynie
 • regulacja zobowiązań wobec dostawców, pracowników, Skarbu Państwa

Przykłady wydatków (będące kosztami):

 • zapłata gotówką za usługi pocztowe

 

Wykonaj ćwiczenie 2

Nakład – oznacza wyrażone w jednostkach naturalnych (kg, szt., roboczogodzina) zużycie siły roboczej oraz zasobów majątkowych przedsiębiorstwa.

               Można wyodrębnić następujące rodzaje nakładów:

 1. siły roboczej np. ilość roboczogodzin wykonanych przez pracowników
 2. środków trwałych np. ilość czasu pracy maszyn, liczba kilometrów przejechanych przez samochód
 3. materiałów np. ilość materiałów zużytych do świadczenia usług, produkcji
 4. pieniężne np. ilość środków pieniężnych wykorzystanych w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa

 

Wykonaj ćwiczenie 3

 

Podsumowaniem będzie ćwiczenie 4

 

 

Sprawdź swoją wiedzę KP 1

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomości KP1 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)

Termin przesyłania prac 06.04.2020

 

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna