Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej KL. III CB

Temat: Koszty w działalności gospodarczej – obliczanie kosztów.

Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się dzielić koszty.

Omówimy:

  1. Rodzaje kosztów w działalności gospodarczej.
  2. Znaczenie kosztów.

Wstęp

Koszty produkcji obok ceny sprzedaży produktu, stanowią istotny parametr w podejmowaniu racjonalnych decyzji przez producenta. Znajomość ich kształtowania w krótkim i długim okresie umożliwia wyznaczenie optymalnych rozmiarów produkcji i optymalnej wielkości przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynkowych.

Jak pamiętacie z poprzednich zajęć koszt to wyrażone w pieniądzu (w złotych) zużycie majątku, czyli tego co posiadamy. Kosztów w gospodarstwie jest dużo i są różne. W celu ich łatwiejszego pogrupowania zostały podzielone na poszczególne rodzaje. Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem istotnego znaczenia nabiera podział kosztów na stałe i zmienne. Łącznie koszty stałe i zmienne tworzą koszty całkowite przedsiębiorstwa.

 

 

Ad. 1

Rodzaje kosztów:

  1. koszty całkowite (Kc) to wszystkie koszty poniesione na wytworzenie wyrobu lub usługi dla osiągnięcie przychodu ze sprzedaży. Można je podzielić na koszty stale i zmienne.

 

Koszty całkowite (Kc)  = koszty stałe (Ks) + koszty zmienne (Kz)

Koszty stałe i zmienne są wydzielane według kryterium ich reakcji na zmiany w poziomie produkcji. Ten podział jest szczególnie ważny w kalkulacjach rolniczych i ma zastosowanie na etapie planowania i analizy.

 

a) koszty stałe (Ks) są niezależne od wielkości produkcji tzn. produkcja rośnie koszty nie zmieniają się, a jak produkcja spada to koszty też nie zmieniają się np. czynsz za wynajmowany lokal, wynagrodzenie pracowników biurowych, amortyzacja budynków, maszyn, samochodów. Koszty stałe w pewnym przedziale czasowym są niezależne od zmian w poziomie produkcji, w wytwarzaniu której uczestniczą. Stąd też nie ulegają zmianom w okresie planowania. Koszty stałe są kosztami utrzymania środków trwałych: nieruchomych (budynki, budowle) i ruchomych (ciągniki, maszyny, narzędzia). Przykładem kosztów stałych są również: podatek rolny, koszty ubezpieczenia, koszty utrzymania kadry kierowniczej i stałej wykonawczej. Koszty stałe w danym okresie są pochodną zasobów środków trwałych gospodarstwa (przedsiębiorstwa).

b) koszty zmienne (Kz) rosną wraz ze wzrostem produkcji, zaliczamy do nich wartość zużytych surowców, energii elektrycznej, wynagrodzenie pracowników na produkcji które zależy od ilości wytworzonych produktów. Koszty zmienne zależą od zmian w poziomie produkcji. Mają one charakter kosztów bezpośrednich. Obejmują koszty obrotowych środków produkcji i robocizny oraz zmienne koszty eksploatacji trwałych środków produkcji, zależnych od poziomu intensywności ich wykorzystania, np. koszty paliwa i remontów ciągników oraz maszyn. Analiza zależności między kosztami zmiennymi a produkcją służy do ustalania racjonalnego poziomu intensywności produkcji i stanowi ważny element rachunku ekonomicznego. Różnica między wartością produkcji a kosztami zmiennymi w danej działalności produkcyjnej określana jest mianem nadwyżki bezpośredniej (marży brutto). W kosztach zmiennych produkcji roślinnej uwzględnia się następujące elementy: nasiona, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, koszty robocizny, koszty siły pociągowej (koszty zmienne eksploatacji ciągników), koszty usług, koszty materiałów, koszty ubezpieczeń oraz koszty oprocentowania kapitału.

 

 

Ad. 2

Znaczenie kosztów produkcji Koszty wytworzenia produktu w zestawieniu z ceną sprzedaży produktu pozwalają na określenie zysku producenta. W sytuacji ceno-biorczości koszty są podstawowym jeśli nie jedynym elementem, na który producent może mieć wpływ.

 

Sprawdź swoją wiedzę

Wypełnij kartę pracy KP 2 klasyfikacja kosztów

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP2 imię i nazwisko oraz klasę. Termin przesyłania prac 30.04.2020 r.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna