Uncategorized

zajęcia praktyczne-prowadzenie produkcji rolniczej kl. 2CB

Temat: Określanie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa.

1.Działalność przedsiębiorstwa możemy finansować z różnych źródeł:

a)z kapitału własnego

b)z kapitału obcego.

2.Kapitał własny to środki finansowe pozyskane z własnych oszczędności, od wspólników.

3.Kapitał obcy to środki finansowe z innych źródeł:

a)pożyczki,

b)kredyty bankowe,

c)inne zobowiązania.

2.Pozostałe źródła finansowania: dotacje ze środków unijnych, dotacje z urzędu pracy, leasing, fundusze pożyczkowe, mikro finansowanie, venture capita,  faktoring.

Kredyty bankowe

Udzielenie kredytu bankowego sprowadza się do postawienia przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych

Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z tych środków na warunkach określonych w umowie, zobowiązuje się zwrócić te środki wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie oraz do zapłaty prowizji.

Kredyty są udzielane na cele inwestycyjne lub obrotowe

Koszt kredytu – cenę kredytu określają: oprocentowanie kredytu, prowizje oraz inne koszty

Oprocentowanie kredytu jest uzależnione od następujących czynników: stopnia ryzyka związanego z kredytowanym przedsięwzięciem, kondycji finansowej kredytobiorcy, okresu kredytowania, form i rodzajów zabezpieczenia, marży banku kredytodawcy.

Inne koszty – firma, zaciągając kredyt, ponosi również inne koszty: opłatę administracyjną, odsetki od zadłużenia przeterminowanego, opłatę od wcześniejszej spłaty, składkę ubezpieczeniową, opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia

Pożyczki – umowa pożyczki polega na przeniesieniu przez dającego pożyczkę na własność biorącego określonej ilości pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, przy czym biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego rodzaju i tej samej jakości

Weksle – samoistne zobowiązanie do zapłacenia sumy wekslowej w terminie obligacje mogą być zabezpieczone całkowicie lub częściowo, albo nie zabezpieczone

 • niezależnie od ustanowienia lub nieustanowienia zabezpieczenia emitent całym swym majątkiem odpowiada za zobowiązania wynikające z emisji obligacji

Publiczne systemy wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw

 • wsparcie z budżetu państwa
 • wsparcie z budżetów samorządowych
 • wsparcie z publicznych środków państw trzecich

Inkubatory przedsiębiorczości – organizacje, które wspierają powstawanie nowych przedsiębiorstw. Zapewniają kompleksową obsługę administracyjno-biurową, porady prawne oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.

Sieci wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność

 • Krajowy System Usług (KSU)
 • Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
 • Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o.
 • Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych
 • Krajowy Punkt Kontaktowy
 • Krajowa Sieć Ośrodków Informacji Patentowej
 • Ośrodki Przekazu Innowacji
 • Naczelna Organizacja Techniczna
 • instytucje wspierające innowacyjność

Zapoznaj się z materiałem ze strony https://epodreczniki.pl/a/przedsiebiorstwo—zasady-dzialania/D1HPAU9pS

3.ZADANIA DO WYKONANIA

Ćwiczenie: Scharekteryzuj  najczęściej stosowane źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. Wykorzystaj informacje z lekcji i zapisz je w tabeli. Tabelka w znajduje się  TUTAJ w załączniku  TABELKA do ćwiczenia Źródła finansowania firmy 17.04.

Uzupełnioną tabelkę proszę prześlij w piątek od razu po zajęciach praktycznych na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość Zajęcia  imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)

Termin przesyłania prac 17.04.2020 (tylko dzisiaj, bo ćwiczenia wykonujemy na zajęciach praktycznych).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk