Uncategorized

Zajęcia praktyczne – prowadzenie produkcji rolniczej kl.2CB

05.06. 2020r. Temat: Planowanie metod ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin.

Celem lekcji jest zaplanowanie integrowanej metody ochrony roślin.

W Polsce zasady korzystania ze środków ochrony roślin reguluje Ustawa o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 455). Zobowiązuje ona rolników do ewidencjonowania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie ich stosowania. Co więcej, od 1 stycznia 2014 r. rolnicy muszą stosować się do zasad integrowanej ochrony roślin (zgodnie z postanowieniami art. 14 dyrektywy 2009/128/WE oraz rozporządzenia WE 1107/2009). Zgodnie z nimi stosowanie ś.o.r. powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, w szczególności poprzez zredukowanie dawek lub liczby wykonywanych zabiegów.

Metody i środki ochrony roślin

W ochronie roślin stosuje się metody:

pośrednie – zapobiegawcze, do których zaliczamy metody: agrotechniczne, hodowlane

i kwarantannę,

bezpośredniego zwalczania, do których zaliczamy metody: chemiczne, mechaniczne,

fizyczne i biologiczne.

 

Połączenie w/w metod nazywamy integrowaną ochroną roślin.

 

Metody pośrednie (zapobiegawcze):

Metody agrotechniczne polegają na stosowaniu zabiegów agrotechnicznych oraz

pielęgnacyjnych w celu poprawy stanu roślin uprawnych oraz zwiększenia ich odporności na

uszkodzenia powodowane przez organizmy szkodliwe. Zabiegi te często jednocześnie mogą

pogorszyć warunki przeżycia i rozwoju organizmów szkodliwych. Do najważniejszych

zabiegów należą:

– uprawa roli – np. podorywka bezpośrednio po zbiorach zmniejsza parowanie wody

z gleby, niszczy mechanicznie chwasty i przerywa rozwój wielu organizmów

szkodliwych,

– zmianowanie (płodozmian) – ogranicza zagrożenie ze strony organizmów szkodliwych,

których rozwój zależy od danego gatunku roślin uprawnych oraz łagodzi skutki

jednostronnego wyczerpania gleby,

– nawożenie organiczne – dostarcza składników pokarmowych oraz podnosi żyzność gleby,

– nawożenie mineralne,

– siew i sadzenie – o terminie siewu lub sadzenia roślin uprawnych decyduje temperatura

i wilgotność gleby, wymagania rośliny uprawnej co do temperatury i długości okresu

wegetacji oraz istniejące zagrożenie ze strony organizmów szkodliwych.

– dobór odmian – uwarunkowany jest odpornością na czynniki szkodliwe, ale przede

wszystkim plennością i cechami jakościowymi oraz przydatnością do uprawy w danym

środowisku.

Metody hodowlane polegaj na otrzymywaniu a następnie wprowadzeniu do praktyki

odmian odpornych albo mniej wrażliwych na pewne choroby lub szkodniki.

Kwarantanna jest to metoda polegająca na zabezpieczeniu całego kraju (kwarantanna

zewnętrzna) lub pewnych jego regionów (kwarantanna wewnętrzna) przed zawleczeniem

patogenów, szkodników lub chwastów dotychczas tam nie występujących. Kwarantanna

w Polsce obejmuje ok. 60 gatunków chwastów, chorób i szkodników. Znajdują się na niej

m.in. mątwik ziemniaczany, strąkowiec fasolowy, rak bakteryjny, bakterioza pierścieniowa ziemniaków.

 

Metody bezpośredniego zwalczania

Metody biologiczne w metodach tych do zwalczania agrofagów wykorzystuje się ich

wrogów naturalnych: wirusy, bakterie i grzyby chorobotwórcze, owady pasożytnicze lub

drapieżne, ptaki owadożerne i drapieżne oraz inne zwierzęta.

Metody mechaniczne polegają na wyłapywaniu szkodników ręcznie lub przy użyciu

prostych urządzeń jak pułapki, zapory itp.

Metody fizyczne polegają na zastosowaniu do niszczenia patogenów i szkodników

niskich lub wysokich temperatur, promieniowania lub elektryczności.

Metody chemiczne polegają na wykorzystywaniu związków chemicznych, tzw. pestycydów działających zabójczo lub osłabiająco na patogeny, szkodniki i chwasty.

Integrowaną ochrona roślin- połączenie w/w metod.

 

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Wykorzystuje w pełni wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin. Pozwala także ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego.

Ważnymi narzędziami, wykorzystywanymi w integrowanej ochronie roślin są:

  • metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw,
  • progi ekonomicznej szkodliwości (chwastów, chorób i szkodników) – progi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania,
  • systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – systemy te, bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych, wskazują optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.

Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

Decyzje o wykonywaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości. Dokonując wyboru środków ochrony roślin należy brać pod uwagę ich selektywność. Ponadto, stosowanie środków ochrony roślin powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, w szczególności poprzez zredukowanie dawek lub ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów.

 

Integrowana Ochrona Roślin  https://docplayer.pl/9277995-Integrowana-ochrona-roslin.html

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN W ZARYSIE https://cdr.gov.pl/pol/wydawnictwa/2012/integrowana_ochr_roslin.pdf

 

Progi ekonomicznej szkodliwości określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmów szkodliwych dla roślin straty jakie mogą one spowodować przewyższają koszty ich chemicznego zwalczania.

Zapoznajcie się z prezentacją:    Progi-ekonomicznej-szkodliwości-chwastów-występujących-w-jęczmieniu-j

Zadanie do wykonania:

Określ progi ekonomicznej szkodliwości chwastów występujących w jęczmieniu jarym planując zabieg chemiczny korzystając z w/w prezentacji.

KARTA PRACY:  Karta prac1

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz