3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

zajęcia praktyczne Organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego kl. 3MTP / technik agrobiznesu

Temat zajęć: Przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych przedsiębiorstwa różnymi metodami.

  1. Metody przeprowadzania inwentaryzacji
  • spis z natury
  • uzgadnianie sald
  • weryfikacja dokumentów
  1. Rodzaje inwentaryzacji
  2. inwentaryzacja okresowa polega na dokonaniu spisu całości lub części majątku w terminach ustalonych w planie inwentaryzacji jednostki gospodarczej.
  3. inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza jest przeprowadzana w związku ze zmianą na stanowisku osoby materialnie odpowiedzialnej. Biorą w niej udział osoba zdająca i przyjmująca składniki majątku np. kasjer, magazynier.
  4. inwentaryzacja nadzwyczajna jest przeprowadzana wtedy, gdy występują szczególne okoliczności uzasadniające konieczność jej przeprowadzenia np. kradzież z włamaniem, pożar, powódź.

A.1. Inwentaryzację przeprowadza się z zastosowaniem jednej z trzech metod:

1) SPIS Z NATURY polega na ujęciu składników objętych inwentaryzacją w „Arkuszach spisu z natury”, po ich wcześniejszym przeliczeniu, zmierzeniu, zwarzeniu, czyli te składniki spisywane muszą być wyrażone w jednostkach miar naturalnych np. szt., kg,  m, litrach. po zakończeniu spisu z natury porównuje się dane spisu z danymi księgowymi. Gdy stan faktyczny różni się od księgowego, ustala się różnice inwentaryzacyjne, wyjaśnia  przyczyny powstałych różnic oraz ustala się sposób ich rozliczenia.

Metodą spisu z natury inwentaryzuje się:

– środki pieniężne w kasie, czeki, weksle obce,

– papiery wartościowe tj. akcje i obligacje,

– zapasy tj. materiały, półprodukty, produkty gotowe i towary,

– środki trwałe ( z wyjątkiem tych do których dostęp jest utrudniony).

2) UZGADNIANIE SALD polega na potwierdzeniu przez kontrahentów (wierzycieli, tych co mają otrzymać należność) i banki prawidłowości sald wykazanych w ewidencji księgowej (w dokumentach).

Metodą uzgodnienia (potwierdzenia) sald  inwentaryzuje się:

– środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym,

– udzielone pożyczki,

– należności od odbiorców, pracowników, publicznoprawne.

3) WERYFIKACJA DOKUMENTÓW polega na porównaniu danych księgowych z odpowiednimi dokumentami w celu stwierdzenia istnienia określonych składników aktywów i pasywów.

Metodą weryfikacji dokumentów  inwentaryzuje się:

– środki trwałe do których dostęp jest utrudniony np. rurociągi, grunty,

– wartości niematerialne i prawne,

– należności sporne,

– zobowiązania,

– kapitały własne.

KARTA PRACY (wykonanie do 15.04.2020)   w  załączniku  Inwentaryzacja KARTA PRACY 2

Proszę skorzystajcie ze strony https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow.html

Na tej stronie wejdź  w zakładkę repozytorium kursów on-line → grupa zawodów Ekonomiczno-finansowo-biurowa → Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji → „Zaloguj się jako gość”  → Moduł I → Istota inwentaryzacji

Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować do mnie na e-mail beata.klasa12@gmail.com   lub e- dziennik albo Messenger.

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk