3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

zajęcia praktyczne-organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego kl.3MTP / technik agrobiznesu

Temat: Klasyfikowanie operacji gospodarczych.

1.Pojęcie – operacje gospodarcze dają się wyrazić wartościowo i powodują zmiany w składnikach majątku lub źródłach ich finansowania.

Przykłady operacji gospodarczych:

▪odebranie usługi od wykonawcy,

▪zakup towarów czy materiałów od dostawcy,

▪sporządzenie listy płac,

▪oddanie materiałów do zużycia,

▪przyjęcie dostawy towarów.

2.Typy operacji gospodarczych

I.Typ – Zdarzenia, które wywołują zmiany tylko po stronie aktywów, przy czym jedne aktywa rosną, a inne maleją dokładnie o tą samą wartość. Takie zdarzenie nie powodują zmiany sumy bilansowej. Pozostaje ona zatem na tym samym poziomie. Aktywa nadal są równe pasywom.

II.Typ – Zdarzenia, które wywołują zmiany tylko po stronie pasywów, przy czym jedne pasywa rosną, a inne maleją dokładnie o tą samą wartość. Takie zdarzenie nie powodują zmiany sumy bilansowej. Pozostaje ona zatem na tym samym poziomie. Aktywa nadal są równe pasywom.

III.Typ – Zdarzenia wywołujące zmiany zarówno po stronie aktywów jak i pasywów. Przy czym aktywa rosną o jakąś wartość. Zauważmy, że -ze względu na równość aktywów i pasywów- pasywa również muszą rosnąć dokładnie o tą samą wartość. Takie zdarzenia powodują wzrost sumy bilansowej o kwotę operacji. Aktywa nadal są równe pasywom.

IV.Typ – -Zdarzenia wywołujące zmiany zarówno po stronie aktywów jak i pasywów. Przy czym aktywa maleją o jakąś wartość. Zauważmy, że -ze względu na równość aktywów i pasywów- pasywa również muszą maleć dokładnie o tą samą wartość. Takie zdarzenia powodują zmniejszenie sumy bilansowej o kwotę operacjiAktywa nadal są równe pasywom.

3.Kontrola dowodów księgowych – przed zapisaniem każdej operacji gospodarczej każdy dowód księgowy powinien być poddany kontroli pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Kontrola formalna – polega na stwierdzeniu, czy dowód księgowy posiada wszystkie elementy i czy jest sporządzony na odpowiednim formularzu.

Kontrola merytoryczna – polega na stwierdzeniu, czy dowód został wystawiony przez właściwy podmiot oraz czy operacja miała rzeczywiście miejsce i była celowa.

Kontrola rachunkowa – polega na stwierdzeniu poprawności obliczeń arytmetycznych.

4.Dekretacja dowodów księgowych.

Po przeprowadzeniu kontroli dowody księgowe podlegają dekretacji.

Dekretacja polega na wskazaniu na jakim koncie i po której stronie konta dowód (dokument) ma być zaksięgowany.

5.ZADANIE DO WYKONANIA KARTA PRACY-typy operacji gospodarczych-3MT

Kartę pracy należy wysłać do dnia 13.05.2020 r. Uzupełnieniem treści zajęć są materiały w linku:

http://naucz-sie-ksiegowac.pl/operacje-gospodarze/16-typy-rodzaje-operacji-gospodarczych-i-ich-wplyw-na-sume-bilansowa

https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/operacje_gospodarcze

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk