Uncategorized

Zajęcia praktyczne-organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego kl. 3MTP/technik agrobiznesu

Temat: Rozliczanie wyników inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacji.

1.Komisja inwentaryzacyjna.

Przygotowaniem i przeprowadzeniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych zajmuje się specjalnie do tego celu  powołana komisja inwentaryzacyjna. Komisję powołuje kierownik firmy.

2.Przykłady dokumentacji inwentaryzacji.

Do typowych dokumentów związanych z przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji zaliczamy:

1)Plan inwentaryzacji.

2)Arkusz spisu z natury.

3)Rozliczenie spisu z natury.

4)Protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie.

5)Potwierdzenie sald

6)Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.

3.Arkusz spisu z natury.

Arkusze spisowe – stanowią dowód księgowy i powinny zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości zawierać dane wymagane dla dowodów księgowych.

W arkuszach spisu z natury dokonuje się zapisu nazw zapasów, ich ilości, ceny i wartości.

Arkusz spisu z natury, który po opieczętowaniu i ponumerowaniu staje się drukiem ścisłego zarachowania (tzn. też, że z pobranej ilości arkuszy należy się rozliczyć). Wpisów do arkusza dokonuje przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona. Arkusze spisu z natury po zakończeniu inwentaryzacji powinny być podpisane przez osobę materialnie odpowiedzialnie odpowiedzialną oraz przez przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej.

Rozliczenie inwentaryzacji odbywa się na druku Rozliczenie spisu z natury i polega na porównaniu ilości i wartości poszczególnych składników majątku ujętych w arkuszach spisu z natury  z tymi samymi danymi wynikającymi z zapisów w księgowości.

Proszę uzupełnić materiał o treści zawarte:

https://kno.ore.edu.pl/moodle/course/view.php?id=754

MODUŁ VI – Dokumentacja z przebiegu inwentaryzacji

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam, Beata Waszczuk