Uncategorized

Zajęcia praktyczne-organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego kl. 3MTP/technik agrobiznesu

Temat: Rozliczanie wyników inwentaryzacji – ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.

1.Charakterystyka kont służących do ewidencji ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych.

Do ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych służą następujące konta:

1)”Rozliczenie niedoborów i szkód” – ujawniony niedobór lub szkodę księguje się  na tym koncie [po stronie Wn. Konto to po odpowiednim rozliczeniu nie powinno wykazywać salda na koniec roku obrotowego.

2)Rozliczenie nadwyżek – ujawnioną nadwyżkę księguje się po stronie Ma. Konto to po odpowiednim rozliczeniu nie powinno wykazywać salda na koniec roku obrotowego.

2.Kompensata różnic inwentaryzacyjnych

Przy rozliczaniu różnic inwentaryzacyjnych możliwa jest kompensata niedoborów i nadwyżek tzn. pokrycie ujawnionych niedoborów ujawnionymi nadwyżkami.

Aby można było przeprowadzić kompensatę powinny być spełnione następujące warunki:

-niedobory muszą być niezawinione

-niedobory i nadwyżki muszą być ujawnione podczas tego samego spisu z natury

-ujawnione niedobory i nadwyżki muszą dotyczyć zasobów majątkowych o podobnych asortymentach, cechach, cenach i o podobnym wyglądzie, co pozwala na przyjęcie założenia, że stwierdzone różnice inwentaryzacyjne powstały w wyniku pomyłki przy wydaniu lub przyjmowaniu materiałów, towarów, polegającej np. na zastąpieniu jednego towaru innym.

-ujawniona różnice muszą być stwierdzone w majątku powierzonym tej samej osobie odpowiedzialnej materialnie.

Zasada: KOMPENSATĘ PRZEPROWADZA SIĘ, STOSUJĄC ZASADĘ WYBORU NIŻSZEJ CENY SKŁADNIKA MAJĄTKU I MNIEJSZEJ ILOŚCI NIEDOBORU I NADWYŻKI.

Przykład:

Ustalone podczas inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne wynoszą:

-niedobór towarów „C” 500 szt. x 31,50 zł/szt. =15 750 zł

-nadwyżka towarów ”D” 535 szt.  x 29 zł/szt. = 15 515 zł

Komisja inwentaryzacyjna po analizie stwierdzonych różnic zdecydowała, aby skompensować nadwyżką towarów „D” niedobór towarów „C”

Na podstawie założeń należy:

a)ustalić wartość kompensaty

b)ustalić wartość różnic inwentaryzacyjnych do rozliczenia po dokonanej kompensacie

ROZWIĄZANIE:

a)kompensata niedoboru nadwyżką 500 szt. x 29 zł/szt. = 14 500 zł, ponieważ zgodnie z zasadą  NIŻSZA CENA 29 zł/ szt.< 31,50 zł/szt.

MINIEJSZA ILOŚĆ 500 szt. < 535 szt.

b)obliczenie wartości różnic inwentaryzacyjnych do rozliczenia po dokonanej kompensacie:

-niedobór 15750 – 14 500 = 1 250 zł

-nadwyżka 15 515 – 14 500 = 1 015 zł

ZADANIE DO WYKONANIA w załączniku rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Rozwiązanie zadania proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość zad. różnice inwentaryzacyjne  imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania).
Termin   do  23.04.2020 (do czwartku)

https://kno.ore.edu.pl/moodle/course/view.php?id=754

MODUŁ IV – Istota i klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk