3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

zajęcia praktyczne Organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego 3MTP/ technik agrobiznesu

Temat zajęć:  Przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych przedsiębiorstwa różnymi metodami.

 

 1. Inwentaryzacja (remanent).

Ogół czynności związanych z ustaleniem rzeczywistego  (faktycznego) stanu składników majątkowych danej jednostki (czyli aktywów) oraz źródeł ich pochodzenia (czyli pasywów) na oznaczony dzień.

 1. Cel przeprowadzania inwentaryzacji:  a) ustalenie rzeczywistego (faktycznego) stanu aktywów i pasywów danej firmy, b)porównanie stanu rzeczywistego aktywów i pasywów ze stanem ewidencyjnym (księgowym), c) ujawnienie różnic inwentaryzacyjnych (niedoborów i nadwyżek) oraz wyjaśnienie przyczyn ich powstania, d) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony im majątek (mienie), e) skorygowanie stanu ewidencyjnego (księgowego).
 2. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji

Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzację należy przeprowadzić:

 • na ostatni dzień każdego roku obrotowego ;
 • na dzień zakończenia działalności przez jednostkę; może nim być na przykład dzień sprzedaży jednostki, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego;
 • na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
 1. Role i zakres zadań osób biorących udział w inwentaryzacji .Przeprowadzenie inwentaryzacji wymaga wykonania wielu czynności przez powołane do tego służby i osoby, którym przypisane są określone role i odpowiedzialność. Ich kompetencje, zadania i uprawnienia powinny być wyraźnie określone w regulaminie (instrukcji inwentaryzacyjnej).Zgodnie z ustawą o rachunkowości za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.

  NOTATKA do zajęć w załączniku  Inwentaryacja 1-2

  Proszę skorzystajcie ze strony https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow.html

  Na tej stronie wejdź  w zakładkę repozytorium kursów on-line → grupa zawodów Ekonomiczno-finansowo-biurowa → Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji → „Zaloguj się jako gość”  → Moduł I → Istota inwentaryzacji

  Wszelkie pytania i informacje zwrotne proszę kierować do mnie na e-mail beata.klasa12@gmail.com   lub e- dziennik albo Messenger.

  Pozdrawiam,  Beata Waszczuk